an arrangement of flowers và leaves in a circular shape, used as a decoration or as a sign of respect and remembrance for a person who has died:

Bạn đang xem: Wreath là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


If a thành viên can produce 12 silver medals, he will be entertained at the expense of the society, và a wreath will be placed around his neông chồng.
The flowers may be necessary afterwards—let us have sầu the flowers, but not the means of requiring them for wreaths.
Their principal industry, unless there is some special reason or peculiar case, is making wreaths of flowers & waiting until it is to-morrow.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu hiện cách nhìn của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *