Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Welder là gì

Thirdly, male roles that demanded qualifications, such as welder, carpenter and so on, were better-paid than female ones (as packers, cleaners).
Each female welder attended to lớn one of the soldering machines while another female worker served her as assistant, bringing the bodies and bottoms of the cans for soldering.
Such was the case with the boilermakers, but the amount of the wage also correlated with the age of the worker in the case of welders và female cooks.
Angie would almost certainly not have considered becoming a welder in the way she considered becoming a nurse.
It includes fitting trades, shipwrights, boilermakers, coppersmiths, plumbers, joiners, carpenters, pattern makers, welders, instrument makers, sail makers, printers và lithographers.
They include mechanical and electrical engineers, fabrication engineers, turners, platers và welders.
Of these, four welders và two caulkers elected lớn take their discharge, & the remainder have sầu reverted lớn the paint cửa hàng as skilled labourers.
The fact remains that this man has not been a welder during the whole of the time that he has been with us.
Các cách nhìn của các ví dụ không miêu tả cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của những bên trao giấy phép.

Xem thêm: Văn Hóa Kawai Là Gì ? “Kawaii” Là Kawaii Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *