Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Vomiting là gì

Symptoms included diarrhoea, fever, stomach cramps & vomiting in 88, 60, 54 và 21 % of cases identified.
The typical features of raised intracranial pressure are the same in the elderly as in all age groups; morning headađậy, vomiting & gradual visual loss.
Ten of the 356 students who attended breakfast developed symptoms of vomiting, abdominal pain và diarrhoea 2-3 h later.
The production of viral aerosols & airborne transmission following vomiting have been suggested <15-17>.
In multivariate analyses, nausea, skin problems, vomiting, and memory adverse effects were independently related to less than 90% adherence over the truyền thông quảng cáo ior 3 days.
While vomiting is the extreme response, the predominant functioning of the vestibular system is to restore equilibrium as rapidly as possible.
From there, efferent impulses are carried by the vagus & phrenic nerves to the stomach và abdominal musculature, resulting in vomiting.
Because of the slowed transit through the bowel, overeating leads to nausea, vomiting và diarrhoea.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện cách nhìn của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *