Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Veal là gì

For example, the interest of human consumers in eating veal should not be prioritized over the interests of veal-calves just because these humans are autonomous.
This is not an insignificant concern if you happen to be, for example, a mink or a veal calf in certain circumstances.
Others involved foodstuffs that were important lớn the chiefly household economy, such as bere, cattle, veal & salmon.
That is an important factor, otherwise we shall face similar problems as we now vì with crated veal.
Of all the cruelties devised for the rearing of farm animals, the veal crates system is one of the most repugnant.
We chose to adopt stricter standards, và effectively—and rightly—banned veal crates from our shores.
But the reason that we have a law banning veal crates in this country is because they are cruel, immoral & unacceptable.
Các ý kiến của những ví dụ ko miêu tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *