Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Urine là gì

The woman took her husbvà to lớn the judge seeking separation & claimed that he urinates in bed every night.
When parents have sầu attended council meetings they have been harassed, spat upon, had eggs thrown at them & have even been urinated upon.
He confronted a youth who was urinating on the street & who had obviously had a good night out drinking.
There need not be any evidence that those who are sichồng & urinating in the closes are the people who frequent the pubs.
The people who have sầu khổng lồ giảm giá with the parties have sầu lớn watch the fights in the street, people urinating, oto loads coming and going.
We have sầu heard a constantly repeated range of complaints about people urinating in the streets, swearing, drinking and taking drugs.
One young woman wrote to me lớn describe how she witnessed a young man from a hostel urinating from the second-floor window on khổng lồ street.
Their walls were broken, their gardens urinated in và used as a battle ground, và their children frightened.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của những đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm:

lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands và fingers

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *