Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Tranquilizer là gì

He had several therapy courses involving tranquilizers, antidepressants, antipsychotic drugs, behavior therapy & group therapy, but with very limited success.
Other extracts from periwinkle help lower blood sugar in diabetics & are the basis for powerful tranquilizers.
Acetorphine was developed for the same purpose as etorphine itself, namely as a svào tranquilizer for use in immobilizing large animals in veterinary medicine.
The detectives found no listening devices, but did find a bag of used hypodermic syringes và vials of pharmaceutical grade tranquilizers.
Many types of rauwolfia were employed by jungle shamans centuries before our medical men thought of tranquilizers.
Other significant drugs include opium và tranquilizers, which are currently being used by a quarter of all respondents.
The term bromide derives from the antiquated use of bromide salts in medicine as mild tranquilizers & sedatives.
At the zoo, a makeshift tranquilizer created from several narcotic drugs is used khổng lồ put the cougar to lớn sleep.
Alcohol is such a central respiratory depressant in large doses; so are opiates, barbiturates, benzodiazepines, và many other tranquilizers.
Các cách nhìn của các ví dụ ko thể hiện quan điểm của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của các bên cấp giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *