Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Time machine là gì

The belt goes on unrelentingly và the man has lớn adjust himself khổng lồ every phase of the time machine that is driving hyên ổn on.
In fact, one felt from time lớn time caught up in a sort of time machine & of having been here before.
But let us imagine that the same actors could jump into lớn a time machine & go forward 15 years, & make decisions then as they have sầu now.
Current legislation, in respect of employment, immigration và education, reflects a society beyond which we have now moved, but this measure takes us even further baông chồng in the time machine.
This series of events began some 300 million years ago và khổng lồ deal with that in a half hour means a very swift travelling time machine.
A doctor from 1900, transported in a time machine khổng lồ the year 2000, would have sầu absolutely no chance of playing any active role whatsoever in a serious operation.
Though initial reports stated that the film would feature a time machine, they were later dismissed.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu thị ý kiến của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm:

khổng lồ press something, especially a mixture for making bread, firmly và repeatedly with the hands & fingers

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *