ghế thấp·ghế để chân·có tác dụng chỉ điểm·mọc chồi gốc·ngưỡng cửa ngõ sổ·phân cứt·stool-pigeon·đâm chồi gốc·phân·loại ghế đẩu·cứt·rễ·Ghế đẩu·đi tiêu

*

*

This fulfilled the prophecy at Psalm 110:1, where God tells him: “Sit at my right h& until I place your enemies as a stool for your feet.”
Như vậy làm ứng nghiệm lời tiên tri sống Thi-thiên 110:1, chỗ kia Đức Chúa Trời nói cùng với Giê-su: “Hãy ngồi bên hữu ta, cho tới chừng ta đặt kẻ thù-nghịch ngươi có tác dụng bệ chơn đến ngươi”.

Bạn đang xem: Stool là gì


34 For Daclinkerhq.comd did not ascend khổng lồ the heavens, but he himself says, ‘Jehovah* said lớn my Lord: “Sit at my right h& 35 until I place your enemies as a stool for your feet.”’
34 Vì Đa-vít ko lên trời, mà lại chủ yếu tín đồ nói: ‘Đức Giê-hô-va* phán cùng Chúa tôi: “Hãy ngồi bên tay hữu ta 35 cho đến lúc ta đặt kẻ địch bé có tác dụng bệ chân con”’.
Often composed of galena; malachite; & charcoal or soot, crocodile stool; honey; & water was added khổng lồ keep the kohl from running.
Thành phần thường xuyên có galena; malachit; than gỗ hoặc bồ hóng, phân cá sấu; mật ong; nước được phân phối để giữ lại phấn côn trơn chảy.
Some years after Jesus ascended khổng lồ heaven, the apostle Paul wrote: “This man offered one sacrifice for sins perpetually và sat down at the right h& of God, from then on awaiting until his enemies should be placed as a stool for his feet.”
Nhiều năm sau khi Chúa Giê-su trlàm clinkerhq.comệc về ttránh, sứ đọng đồ gia dụng Phao-lô vẫn clinkerhq.comết: “Còn nlỗi Đấng nầy , đã vị tội-lỗi dâng chỉ một của-lễ, rồi ngồi đời đời kiếp kiếp bên hữu Đức Chúa Ttránh, từ rày trong tương lai đương đợi đều kẻ thù-nghịch Ngài bị để có tác dụng bệ dưới chân Ngài” (Hê-bơ-rơ 10:12, 13).
Blachồng stools caused by the presence of blood usually indicate a problem in the intestines (the black color is a sign of digested blood), whereas red streaks of blood in stool usually are caused by bleeding in the rectum or anus.
Phân black vì sự hiện hữu của máu thường xuyên là tín hiệu của một vụ clinkerhq.comệc về ruột (color Đen minh chứng bao gồm ra máu hấp thụ ), trong lúc các vệt ngày tiết đỏ vào phân hay vày ra máu sống trực tràng hoặc đít.
On August 14th and 15th, they took a stool sample, and by the 25th of August, it was confirmed he had Type 1 polio.
Vào ngày 14 và 15 mon 8, họ đem mẫu, và vào trong ngày 25 mon 8, tín đồ ta xác định là bé xíu bị bại liệt các loại 1.
There are other conditions which involve some but not all of the symptoms of diarrhea, and so the formal medical definition of diarrhea involves defecation of more than 200 grams per day (though formal weighing of stools to lớn determine a diagnosis is never actually carried out).
Cũng bao gồm triệu chứng khác liên quan đến một trong những cơ mà chưa hẳn toàn bộ những triệu hội chứng của tiêu rã, vì vậy, khái niệm y khoa xác định của tiêu tan là liên quan mang đến đại tiện rộng 200 gram từng ngày (tuy nhiên trọng lượng phân đúng chuẩn để chẩn đoán thù không lúc nào đích thực thực hiện).

Xem thêm: Cách Chơi Rengar Mùa 7 - Cách Lên Đồ Rengar Mùa 7


Uchtdorf đang dạy: “Cùng cùng với đức tin với lòng nhân ái, hi vọng là 1 trong những trong bố dòng chân của loại ghế đẩu.
The doctor may order a stool demo , in which a stool sample will be examined in the laboratory to see which specific germ is causing the diarrhea ( bacteria , clinkerhq.comrus , or parasite ) .
Bác sĩ rất có thể từng trải làm xét nghiệm phân , trong các số đó tín đồ ta đã lấy một chủng loại phân kiểm soát trong phòng phân tách giúp thấy một số loại clinkerhq.com trùng rõ ràng làm sao gây ra tiêu tan ( clinkerhq.com khuẩn , clinkerhq.com rút ít , tốt là động vật ký kết sinc ) .
+ 12 But this man offered one sacrifice for sins for all time và sat down at the right hvà of God,+ 13 from then on waiting until his enemies should be placed as a stool for his feet.
+ 12 Nhưng ngài dưng một thiết bị tế lễ chuộc tội, một lượt đủ cả, rồi ngồi bên hữu Đức Chúa Ttách,+ 13 cùng từ bỏ đó chờ lâu cho đến lúc kẻ địch của ngài bị đặt làm bệ chân ngài.
You might wish lớn add “for eternal life” to lớn the label you put on the second leg of the stool so that it reads “Hope for eternal life.”
Các em rất có thể ước ao thêm “vào cuộc sống đời thường vĩnh cửu” vào điều những em clinkerhq.comết bên trên cái chân ghế thiết bị nhị sẽ được đọc là “Hy vọng vào cuộc sống lâu dài.”
5 Following his resurrection, Jesus likewise knew that he could rely on Jehovah’s utterance to lớn ‘place his enemies as a stool for his feet.’
5 Sau Lúc sinh sống lại Giê-su cũng biết rằng ngài có thể tin cẩn địa điểm lời tuyên bố của Đức Giê-hô-va cho thấy thêm “Ngài sẽ đặt kẻ thù-nghịch của Giê-su làm cho bệ chơn cho Giê-su” (Thi-thiên 110:1).
At the age of seven she inherited the job title of "Royal Stool Bearer" for her paternal grandmother, who is the Queen mother of Agona Asafo.
Tại tuổi lên bảy, cô thừa hưởng chức danh "Royal Stool Bearer" trường đoản cú bà nội của cô, người mẹ của Nữ hoàng Agona Asafo.
Paul wrote of him: “With reference to which one of the angels has he ever said: ‘Sit at my right hvà, until I place your enemies as a stool for your feet’?” —Hebrews 1:13.
Phao-lô clinkerhq.comết về ngài: “Đức Chúa Ttránh há gồm khi nào phán thuộc thiên-sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho tới chừng làm sao ta để kẻ thù nghịch có tác dụng bệ bên dưới chơn ngươi?” (Hê-bơ-rơ 1:13).
(2 Samuel 7:12-16) He would rule from heaven, for Daclinkerhq.comd said: “The utterance of Jehovah khổng lồ my Lord is: ‘Sit at my right hvà until I place your enemies as a stool for your feet.’
Ngài đang thống trị trường đoản cú ttránh, vày Đa-vít nói: “Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi mặt hữu ta, cho tới chừng ta đặt kẻ thù-nghịch ngươi có tác dụng bệ chơn cho ngươi.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *