Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Stint là gì

a 30-day/15-month/10-year, etc. stint Mr Rose"s career has included a 17-year stint working for M&S.
They are spending money where it needs not to be spent, with the result that money is stinted where it ought to lớn be spent.
At the moment, it is largely a matter of chance & history whether a grazing comtháng is stinted or not.
If we succeed in doing that, we shall have all the ingredients on which to work out a later quantification & stinting programme.
On recruiting we have sầu not stinted; we spkết thúc £600,000 a year in publithành phố on this particular matter alone.
The third suggestion was the elimination of "stints," and the fourth suggestion was that something should be done lớn reduce absenteeism in the mines.
They saved và stinted because khổng lồ them there was a nostalgic mystique about owning their own houses.
Money should not be stinted, because it is a matter on which our national interests very largely depover.
Các ý kiến của các ví dụ ko mô tả ý kiến của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của các bên cấp giấy phép.

Xem thêm: Năm Cam - Tín Mã Nàm

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *