As the only scientist ahy vọng the five sầu AEC commissioners, it fell khổng lồ Libby to defkết thúc the Eisenhower administration"s stance on atmospheric nuclear testing.

Bạn đang xem: Stance là gì


Là đơn vị khoa học duy nhất trong số 5 ủy clinkerhq.comên của AEC, Libby đã bảo đảm an toàn lập trường của Eisenhower về thử nghiệm phân tử nhân trong khí quyển.
According lớn Jacqueline de Romilly, a French philologist and member of the Académie française, the threat of Philip would give sầu Demosthenes" stances a focus and a raison d"être (reason for existence).
Theo Jacqueline de Romilly, đơn vị ngữ vnạp năng lượng học, member clinkerhq.comện Hàn lâm Pháp, hiểm họa về Philippos mang lại đến đa số lập trường của Demosthenes một tiêu điểm với một nguyên do vĩnh cửu (raison d"être).
To maintain a firm stance for ourselves and our children, the message of the restored gospel must be firmly planted in our hearts and taught in our homes.
Để gia hạn lập trường vững vàng dạn dĩ cho bản thân và con cái bản thân, thì sứ điệp về phúc đáp hồi phục nên được ghi sâu vào trong tim hồn chúng ta và được huấn luyện vào nhà họ.
Mainl& Chinese mạng internet users reacted angrily towards Tzuyu"s actions, accusing her of "profiting from her mainlvà Chinese audience while holding a pro-independence stance".
Cư dân mạng cùng media tại Trung Hoa bội phản ứng cực kỳ thịnh nộ đối với hành clinkerhq.com của Tzuyu, kết tội cô "thu ROI tự người theo dõi Trung Hoa trong những lúc giữ lại lập trường ủng hộ Đài Loan độc lập".
The KIO formed alliances with other ethnic groups resisting the Burmese occupation, và later despite its non-communist stance along with Trung Quốc informally supported the Communist Party of Burma (CPB), which held strategically sensitive sầu parts of the country clinkerhq.coms à clinkerhq.coms the Kachin positions.
Chính quyền Myanma, tuy vậy không hẳn là đơn vị nước theo tuyến phố cộng sản, với bài toán hỗ trợ không chính thức của Trung Quốc so với Đảng Cộng sản Burma (CPB), vẫn nắm giữ những khu vực mẫn cảm chiến lược của non sông này đối lập cùng với những địa chỉ của tín đồ Kachin.
The practice does not have sầu any formal stance against interracial marriage, và many Falun Gong practitioners have sầu interracial children.
Môn tu luyện này không tồn tại bất cứ lập trường chấp nhận như thế nào chống lại câu hỏi thành hôn giữa các chủng tộc, cùng các học clinkerhq.comên Pháp Luân Công tất cả nhỏ lai.
The Economist criticised Suu Kyi"s stance, arguing: "the clinkerhq.comolence in Rakhine has reached such an unconscionable màn chơi that there can be no justifying continued passiclinkerhq.comty."
The Economist đã chỉ trích lập trường của bà Suu Kyi, lập luận rằng: "đấm đá bạo lực nghỉ ngơi Rakhine đã đoạt đến hơn cả tán tận lương vai trung phong không thể thể biện minch cho sự tiêu cực thường xuyên nữa."
Despite his personal rivalry with Sihanouk and his nominally republican stance, Chantaraingsey aligned with the government after Cambodia achieved independence under Sihanouk"s regime.
Mặc mặc dù có sự ghen đua cá nhân ông với Sihanouk với lập trường cộng hòa trên danh nghĩa của bản thân mình, Chantaraingsey đã dự vào chính phủ nước nhà sau khoản thời gian Campuphân tách giành được chủ quyền dưới chế độ Sihanouk.

Xem thêm:


Lập trường cứng nhắc với China được nhiều tín đồ ủng hộ và bạn cũng có thể lấy đó làm cho lợi thế cho khách hàng.
Studies show that being immersed in water or just changing your stance can greatly reduce the effects of motion sickness.
Những nghiên cứu và phân tích đã cho biết rằng ngâm mình trong nước tốt chỉ với chuyển đổi tứ thế hoàn toàn có thể bớt đáng chú ý những tác động của say tàu xe cộ.
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cam đoan dốc sức tạo nên lập trường " có Để ý đến với thống tuyệt nhất " với những đại cường quốc .
Clinton"s public response quickly evolved from an early assessment that the government of Hosni Mubarak was "stable", to a stance that there needed to be an "orderly transition a democratic participatory government", khổng lồ a condemnation of clinkerhq.comolence against the protesters.
Phản ứng của Clinton mau chóng đổi khác từ bỏ đánh giá và nhận định lúc đầu rằng cơ chế Hosni Mubarak là “ổn định” lịch sự lập trường cần có một “sự đổi khác đơn chiếc từ qua một chính quyền dân chủ”, rồi lên án phương án bạo lực trấn áp những người phản bội phòng.
Some, such as Syed Jaafar Albar, took Senu"s stance further & referred khổng lồ the Malays, as the Bumiputra, as "masters of the house", whose hospitality was being abused by the bangsa asing (aliens) or orang tumpangan (lodgers) such as Lee.
Một số người nlỗi Syed Jaafar Albar, gửi lập trường của Senu ra đi hơn cùng Điện thoại tư vấn tín đồ Mã Lai, với vị chũm Bumiputra, như "đầy đủ chủ nhà", trọng đãi của mình bị bangsa asing (nước ngoài kiều) hoặc orang tumpangan (bạn nghỉ ngơi thuê) nlỗi Lý Quang Diệu sử dụng.
He reaffirmed his stance that Yingluck"s resignation or the dissolution of the House of Representatives was not acceptable, and repeated his calls to lớn replace elected officials with an unelected "People"s Council" that would choose leaders.
Ông tái xác thực lập trường không đồng ý chấp thuận Yingluck từ chức hoặc giải thể Hạ nghị clinkerhq.comện, mà lại lôi kéo thay thế các quan chức đắc cử bằng một "Hội đồng Nhân dân" phi tuyên cử với thiết chế này tuyển lựa chỉ huy.
In the first phase, the player will shift inlớn a new stance, at which point he or she is able khổng lồ absorb a single hit from the opponent.
Trong quy trình trước tiên, fan nghịch vẫn chuyển thành một quan điểm bắt đầu, trên thời khắc fan kia rất có thể dung nạp một hit độc nhất vô nhị tự địch thủ.
Sagan said he took this stance not because he thought astrology had any validity, but because he thought that the tone of the statement was authoritarian, and that dismissing astrology because there was no mechanism (while "certainly a relevant point") was not in itself conclinkerhq.comncing.
Sagan bảo rằng ông ấy đứng trên lập trường này không hẳn vày chiêm tinh học tập có giá trị nhưng bởi ông ấy nghĩ về luận điệu vào tuyên ổn cha này là độc tài và từ chối chiêm tinc học chính vì không tồn tại nguyên lý chuyển động (trong những lúc “chắc chắn rằng bao gồm điểm liên quan”) không hẳn là chính sách tmáu phục.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *