a device like a wheel with one or more rows of tooth-lượt thích parts sticking out that keeps a chain moving on a bicycle or pulls film, paper, etc.

Bạn đang xem: Sprocket là gì

through a machine

Đang xem: Sprocket là gì

This transmission system can be designed by using wires, sprocket chains, belts and timing belts or epicyclic gear trains. The parallel type can be obtained using a wire, sprocket chain, belt or timing belt, while the cross type can be obtained by means of a wire or belt only. Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả ý kiến của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của các công ty cấp giấy phép. Then, one can assume an equal pitch radii of wheels in order to lớn ensure the maximum arc of liên hệ between wire, sprocket chain, belt or timing belt and both wheels. By placing an extra sprocket và a little more reinforcement in the baler chamber we can make a bale weighing about 50 lb. If one breaks a sprocket and the tank breaks down & if other units vày not have appropriate spares, one will find that the tank is out of use.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Keen On Nghĩa Là Gì ? Be Keen On Sth

The rider started the engine by pedaling bicycle style pedals with a chain drive sầu và sprockets khổng lồ the rear wheels. When not in use, the turntable azimuth sprocket drive is disengaged, allowing the structure lớn weathervane & seek a position of minimum wind resistance. The secondary gearing was also altered by fitting an 18-tooth gearbox sprocket và 47-tooth rear chain sprocket. These products include long link sprockets, drums, chains, flights, attachments, drag chain sprockets và traction wheels, engineered chain, mill chain & chain attachments. Another such fix is pinning the cam sprocket, or inserting a pin in the sprocket khổng lồ keep it aligned on the camshaft.

The 828 format uses the same basic film stoông chồng as 135 film (standard 35milimet film), but the film lacks the sprocket holes of 135.

*
*
*
Sprocket Là Gì - Tra Tæ°Ì€ Sprocket 8

Thêm tính năng hữu dụng của clinkerhq.com clinkerhq.com vào trang mạng của bạn sử dụng phầm mềm form search tìm miễn phí của công ty chúng tôi.Tìm kiếm áp dụng tự điển của chúng tôi ngay lúc này cùng chắc chắn rằng chúng ta ko lúc nào trôi mất từ một đợt tiếp nhữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *