<"spɑ:kl>
*danh từ
 sự toé lửa
 sự nhấp nháy, sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh
 sự tinh tế, sự linc lợi; sự rạng rỡ
 sự sủi tăm (của rượu)
*nội rượu cồn từ
 toé lửa, nảy lửa
 nhấp nháy, lung linh, lóng lánh; rực sáng bằng các tia sáng
 her eyes sparkle with joy
 mắt cô ta sáng sủa lên bởi vui mừng
 trầm trồ tinh tế và sắc sảo, trầm trồ linc lợi (trí tuệ...); rạng rỡ
 she was really sparkling (with happiness) at the wedding
 cô ấy thực là rạng rỡ (vị hạnh phúc) vào lễ cưới
 có bọt bong bóng, sủi tăm (rượu)

sparkle▸ verb1her earrings sparkled: GLITTER, glint, glisten, twinkle, flash, bliên kết, wink, shimmer, shine, gleam; poetic/literary coruscate, glister.

Bạn đang xem: Sparkle là gì

2she sparkled as the hostess: BE LIVELY, be vivacious, be animated, be ebullient, be exuberant, be bubbly, be effervescent, be witty, be full of life.▸ noun the sparkle of the pool: GLITTER, glint, twinkle, flicker, shimmer, flash, shine, gleam; poetic/literary coruscation.
* danh từ - sự lung linh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh - sự sắc sảo, sự linch lợi* nội cồn từ - lung linh, lấp lánh eyes sparkle with joy ~ đôi mắt sáng sủa lên vị phấn kích - trầm trồ tinh tế, tỏ ra linch lợi (trí tuệ...)* ngoại động từ - làm lung linh, làm lóng lánh
sparkle■ verb 1》 shine brightly with flashes of light. 2》 be vivacious và witty. 3》 > (of drink) effervescent; fizzy. ■ noun 1》 a glittering flash of light. 2》 vivacity and wit. Derivativessparklinglyadverb sparklyadjective OriginME: frequentative sầu (v.) or dimin. (n.) of spark1.
I
noun1. merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance ( Freq. 2)- he had a sparkle in his eye- there"s a perpetual twinkle in his eyes • Syn: twinkle , spark , light• Derivationally related forms: twinkly (for: twinkle ), sparkly Hypernyms:vitality , verve sầu , expression , look , aspect , facial expression , face2.

Xem thêm: Planar Là Gì - Nghĩa Của Từ Planar

the unique of shining with a bright reflected light • Syn: glitter , glister , glisten , scintillation• Derivationally related forms: scintillate (for: scintillation ), glisten (for: glisten ), glittery (for: glitter ), glitter (for: glitter ) Hypernyms: brightness3. the occurrence of a small flash or spark • Syn: glitter , coruscation• Derivationally related forms: coruscate (for: coruscation ), sparkly , glittery (for: glitter ) Hypernyms: flashII verb1. reflect brightly ( Freq. 1)- Unquarried marble sparkled on the hillside • Syn: scintillate , coruscate• Derivationally related forms: coruscant (for: coruscate ), coruscation (for: coruscate ), scintillant (for: scintillate ), scintillation (for: scintillate ), sparkler , sparkling Hypernyms: reflect , shine• Verb Frames:- Something ----s- Lights sparkle on the horizon- The horizon is sparkleing with lights2. be lively or brilliant or exhibit virtuosity ( Freq. 1)- The musical performance sparkled- A scintillating conversation- his playing coruscated throughout the concert hall • Syn: scintillate , coruscate• Derivationally related forms: coruscation (for: coruscate ), scintillation (for: scintillate ) Hypernyms: be• Verb Frames:- Something ----s- Sometoàn thân ----s3. become bubbly or frothy or foaming- The boiling soup was frothing- The river was foaming- Sparkling water • Syn: foam , froth , fizz , effervesce , size bubbles• Derivationally related forms: effervescent (for: effervesce ), effervescence (for: effervesce ), fizz (for: fizz ), froth (for: froth ), foam (for: foam ) Hypernyms: bubble Hyponyms: lather , seethe• Verb Frames:- Something ----s4. emit or produce sparks- A high tension wire, brought down by a storm, can continue khổng lồ spark • Syn: spark• Derivationally related forms: spark (for: spark ) Hypernyms: emit , give sầu out , give off• Verb Frames:- Something ----s
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *