Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Sociopath là gì

Simply, a replicant who served as a social worker, clinic nurse, or physician, would be more "human" khổng lồ them than the naturally conceived sociopath.
The young narrators recount haunting tales of their disturbing relationships with sociopaths & psychopaths.
A master of deceit và a sociopath of the highest order he feels no responsibility for his power or the consequences of his meddling.
People that live with sociopaths and other violent people tkết thúc khổng lồ get these because they have felt betrayal and hatred towards their attackers.
Diaz plays a pathological liar & a sociopath, an immigrant who is now living the high-life after escaping a sordid past as an exotic dancer.
Although highly intelligent và an amateur student of military history, evidence suggests that she may be a sociopath.
Critics have described the character as moody, bitter, antagonistic, misanthropic, cynical grumpy, maverick, anarchist, sociopath, and a curmudgeon.
The petite blonde may be a borderline sociopath, và has no compunction about threatening violence on those that get in her way.
He is also a borderline sociopath, obsessed with and taking immense joy in violence, needing only the slighchạy thử provocation lớn attaông chồng someone.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Science Là Gì ? Vai Trò Của Một Data Scientist Khoa Học (Science) Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *