a photograph that you take of yourself , usually with a Mobile phone. Selfies are often published using social media:

Bạn đang xem: Selfie là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.


However, a group of young choreographers are popularizing a much more sophisticated style of selfie video clip dance.
A texting conversation might fall short of communicating how you are feeling, but a selfie might make everything clear in an instant.
The same month brought several scholarly publications linking excessive selfie posting with body dysmorphic disorder.
Huawei defines the groufie as a panoramic selfie involving multiple subjects, as well as background scenery, captured using the front facing, 8-megapixel camera & panorama capabilities of its phones.
Các quan điểm của những ví dụ ko trình bày cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của các nhà cấp phép.
*

to lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands và fingers

Về vấn đề này

Xem thêm: Btv Quang Minh,Btv Trần Quang Minh Hạnh Phúc, Vui Vẻ Bên Vợ Và 4 Con Trai

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *