*

Bạn đang xem: Page not found

*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Veal Là Gì, Nghĩa Của Từ Veal, Phân Biệt Cách Dùng Veal, Calf

Showing all editions for "Longman preparation series for the TOEIC kiểm tra : introductory course " Sort by: Date/Edition (Newest First) Date/Edition (Oldest First)
var isNewSearch = true; facetArrayObj = new Array(); savedSortElement = ""; savedSortDirection = ""; savedSpoofingIp = ""; fc=""; function facetInfo(indexedTerms, text, count) this.indexedTerms = indexedTerms; this.dontshowtext = text; this.count = count; function refineYourSearch(startRec, sortElement, sortDirection, elem, isEditionPage, refreshFormat) isNewSearch = false; jQuery("#inprefinesearch").dialog("open"); finalizeFacetCheckBoxes(); var facetQuery =""; var formatQuery = createFacetQueryForSection("format"); if(formatQuery.length > 0) formatQuery = "(" + formatQuery + ")"; var availOnlineQuery = createFacetQueryForSection("availonline"); if(formatQuery.length>0) facetQuery=" "+formatQuery; if(availOnlineQuery.length>0) facetQuery=facetQuery + " " + availOnlineQuery; var baseUrl = "/oclc/416242330/editions?editionsView=true&fq=&referer=di"; var baseUrlWithoutFacets = getBaseUrlWithoutFacets(baseUrl); var fq=getFacetQueryFromUrl(baseUrl); var checkedBoxes = getCheckedBoxes(); if(elem != null && elem.indexOf("availonline")>-1) if(availOnlineQuery.length==0) var loc = baseUrlWithoutFacets + "&fq=" + fqWithoutFtLimiter(fq); window.location = loc; return; else if(elem != null &và elem.indexOf("format")>-1) if(formatQuery.length==0 &và availOnlineQuery.length==0) var loc = baseUrlWithoutFacets + "&fq=" + fqWithoutFormatLimiter(fq); window.location = loc; return; if(checkedBoxes.length>0) setCookie("selected_check_boxes", checkedBoxes); var qt="facet_fm_checkbox"; if(startRec!=null) qt="facet_fm_pagelink"; if(startRec==null && sortElement!=null) qt="facet_fm_"+sortElement+"_"+sortDirection; var ajaxRefineSearchServiceUrl = baseUrlWithoutFacets+"&fq="+facetQuery; fq = removeFacets(fq); if(fq.length>0)ajaxRefineSearchServiceUrl += "%20%3E%20"+fq; if(startRec!=null) if(isEditionPage) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&start_edition="+startRec; else ajaxRefineSearchServiceUrl += "&start="+startRec; setCookie("fm_facet_start", startRec); if(sortElement!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&se="+sortElement; savedSortElement = sortElement; if(sortDirection!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&sd="+sortDirection;savedSortDirection = sortDirection; setCookie("fm_facet_se", savedSortElement); setCookie("fm_facet_sd", savedSortDirection); if(startRec==null && sortElement==null ) if(savedSortElement!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&se="+savedSortElement; if(savedSortDirection!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&sd="+savedSortDirection; ajaxRefineSearchServiceUrl += "&qt="+qt+"&refinesearch=true"; if(fc!=null &và fc.length>0) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&fc="+fc; if(savedSpoofingIp!=null &và savedSpoofingIp.length>0) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&ip="+savedSpoofingIp; ajaxRefineSearchServiceUrl += "&refreshFormat="+refreshFormat; OWC.UTIL.ajax( "url" : ajaxRefineSearchServiceUrl, "timeout" : 60 * 1000, // 60 seconds "error" : function (request, status, err) jQuery("#inprefinesearch").dialog("close"); jQuery("#refinesearcherror").css("display" : "block"); , "success" : function(data) var hasResults=false; jQuery("#refinesearcherror").css("display" : "none"); jQuery(data).find("jid").each(function() var id = jQuery(this).text(); if(id=="refinesearch") hasResults=true; var nội dung = jQuery(this).siblings("content").text(); jQuery("#done" + id).html(content); jQuery("#done" + id).css("display" : "block"); ); if(!hasResults) jQuery("#refinesearcherror").css("display" : "block"); if(refreshFormat) setFacetCheckBoxesByCookies(checkedBoxes); jQuery("#inprefinesearch").dialog("close"); ); function showMoreFacets() jQuery(".facet_li").each(function() jQuery(this).show(); );jQuery(".showmore_li").hide();jQuery(".showmore_li_next").show();function showMoreFacetsNext() jQuery(".facet_li_next").each(function() jQuery(this).show(); );jQuery(".showmore_li_next").hide();
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về clinkerhq.com

clinkerhq.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích.

tỷ số bóng đá

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia. |


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2022 BY clinkerhq.com