Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Petty cash là gì

The millionaire is a man with a big overdraft at the bank & a little petty cash to lớn be going on with.
I think that there ought lớn be no slacking of our efforts in regard to this matter, and no petty cash savings.
It is important to bear in mind an interesting addition lớn the petty cash of the private builder before the war.
If it is not needed—if it is just one of those petty cash slips which have sầu to be signed—what was the point of including it?
That wrong man eventually walked off with the funds for furniture & office equipment which had been left in the office petty cash.
Would £100,000 of petty cash out of this account be suitable khổng lồ stimulate construction of prototypes và development of a marketable project?
Các cách nhìn của những ví dụ ko mô tả ý kiến của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *