lớn start using a computer system or program by giving a password (= a secret word by which the system recognizes an approved user):

Bạn đang xem: Log on là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


To take advantage of the automatic log-on, truông chồng drivers are required to register the freight company as well as each individual truông chồng.
The wireless loông xã concept supports initialising the client with authentication & log-on as electronic key solutions.
The log-on khổng lồ a toll station terminal, located near motorway access ramp, is similar khổng lồ purchasing a ticket.
Các quan điểm của các ví dụ ko bộc lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands và fingers

Về câu hỏi này
*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *