khiễng·sự đi khập khiễng·lê·bủng·bay rề rề·chạy ì ạch·cà nhắc·khập khiễng·lả lướt·ngoắt ngoẹo·thiếu khí lực·tật đi khập khiễng·ẻo lả
Người nó hoàn toàn mềm nhũn khi tôi bế nó lên, và tôi nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đã được xác nhận.

Bạn đang xem: Limp là gì


Lời kêu gọi đó có thể giúp chúng ta xem xét lại sự thờ phượng và những điều mình đặt ưu tiên trong đời sống.
I"m the person that"s gonna cut your dick off and glue it to your forehead... so you look like a limp-dick unicorn.
The face of Mr. Cuss was angry and resolute, but his costume was defective, a sort of limp white kilt that could only have passed muster in Greece.
Bộ mặt của ông người tức giận và kiên quyết, nhưng trang phục của mình bị lỗi, một loại kilt trắng khập khiễng mà chỉ có thể thông qua tập hợp ở Hy Lạp.
The same use of the word “limping” is found at 1 Kings 18:26 to describe the dance of the Baal prophets.
Chữ “đi giẹo” cũng được dùng với ý nghĩa này ở I Các Vua 18:26 để miêu tả điệu múa của các tiên tri Ba-anh.
The Mullany crew then succeeded in lighting off one boiler, and Mullany limped off on one shaft for Pearl Harbor and San Francisco, arriving 29 May.
Thủy thủ của Mullany thành công trong việc đốt được một nồi hơi, và con tàu di chuyển với một trục chân vịt quay trờ về Trân Châu Cảng rồi đi San Francisco, đến nơi vào ngày 29 tháng 5.

Xem thêm: Uricavietnam - Tiểu Sử Ca Sĩ Phương Thanh


If a Bible student is trying to ‘limp upon two different opinions,’ assist him to recognize the danger in doing so. —1 Ki. 18:21.
Nếu một người học Kinh-thánh cố “đi giẹo hai bên”, hãy giúp người đó nhận ra là làm như thế rất nguy hiểm (I Các Vua 18:21).
31 And the sun rose upon him as soon as he passed by Pe·nuʹel,* but he was limping because of his hip.
His parents worked long hours and Piazzolla soon learned to take care of himself on the streets despite having a limp.
Cha mẹ ông làm việc nhiều giờ và do đó Piazzolla sớm học cách tự chăm sóc bản thân trên đường phố mặc dù có tật đi khập khiễng.
Finally, three British cruisers tracked down and attacked the Graf Spee, causing loss of life and forcing the ship to limp into the Uruguayan harbor of Montevideo for repairs.
Cuối cùng, ba tuần dương hạm của Anh Quốc bắt kịp và tấn công chiếc Graf Spee, gây thiệt hại nhân mạng và khiến chiến hạm phải chạy ì ạch vào hải cảng Montevideo của xứ Uruguay để sửa chữa.
As those people thronged, Elijah approached them and spoke: “How long will you be limping upon two different opinions?
Khi mọi người đã tụ họp đông đủ, nhà tiên tri Ê-li tiến đến gần họ và nói: “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào?
And if a sheep is limping or isolating himself from the rest of the flock, the elder needs to do something to help.”
Và nếu chiên bị què hoặc tự cô lập hóa với các chiên khác trong bầy thì người trưởng lão phải làm gì đó để cứu chữa”.
And I spent every moment I could out at that flying school, way out of my comfort zone, all these young guys that wanted to be Qantas pilots, you know, and little old hop- along me in first my plaster cast, and then my steel brace, my baggy overalls, my bag of medication and catheters and my limp, and they used to look at me and think,
Tôi tận dụng từng khoảnh khắc ra trường dạy bay đó nơi mà vượt ra khỏi phạm vi tôi cảm thấy dễ chịu tất cả những cậu trai trẻ này đều muốn trở thành phi công cho hãng Qantas, bạn biết rồi đấy, với những thứ đeo trên người, đầu tiên là lớp băng định hình quanh cơ thể rồi khung niềng bằng thép, bộ áo liền quần thùng thình túi thuốc và bộ thông tiểu và cả tướng đi cà nhắc, Họ từng nhìn tôi và nghĩ rằng,
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *