in stories và films, a fictional (= invented) substance that can hurt the character Superman, who is extremely svào & not hurt by most things

Bạn đang xem: Kryptonite là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Let the general price cấp độ fall by 10%, leading lớn a fall in the price of kryptonite futures of 20% & of phlogiston futures of 5%.
She believed that she couldn"t fly due lớn exposure lớn red kryptonite which, at the time, was only considered an urban legend.
She instructs hyên ổn that he is going khổng lồ tell her how the kryptonite heart functions, which he agrees to bởi.
He finds only gigantic, asteroid-sized chunks of kryptonite, pieces of the planet that were irradiated by the supernova that destroyed the great civilization.
He retains his weakness khổng lồ kryptonite, but rather than stripping hyên ổn of his abilities, it causes hyên ổn extreme pain, nausea, và confusion.
Although he apparently had succeeded in stopping most of the deadly radiation to reach humanity a strange fission wave reached around the world & changed all kryptonite inlớn pure iron.
Bizarro loses his hand và is thrown inlớn a volcano and is presumably deceased, however, his h& is turned into lớn red kryptonite at the bottom of the ocean.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của những bên trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *