Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Hustling là gì

Trong giờ đồng hồ Anh, có nhiều phân tự vượt khứ đọng và hiện thời của một từ bỏ hoàn toàn có thể được sử dụng nhỏng những tính tự. Các ví dụ này có thể chỉ ra những tính từ bỏ thực hiện.


Therefore, it allows, as it has done on this occasion, delaying tactics rather than hustling tactics.
Also, now that there is to be a right of appeal in each case there can be no question of hustling them out of the country.
To talk of cruisers in that relation is rather misleading, because it, gives a picture of a cruiser hustling about for 2,500 miles looking for an odd enemy.
The group started playing their music at local parties & hustling demos khổng lồ kids at school for their lunch money.
Jitney dramatizes the lives of men hustling to lớn make a living as jitneysunofficial, unlicensed xe taxi cab drivers.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những bên cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *