Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

hint
*

hint /hint/ danh từ lời gợi ý; lời nói xa xôi, khẩu ca ám chỉlớn drop (give) a hint: nhắc nhở, nói bóng gióa broad hint: lời ám đưa ra tương đối lộ liễu (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) đôi chút, tí ti, vết vếtnot the slightest hint of...

Bạn đang xem: Hint nghĩa là gì

: không tồn tại một một chút nào..., không có mảy may một dấu vết làm sao...

Xem thêm:

nước ngoài đụng từ gợi nhắc nhẹ nhàng; nói bóng nói gió, nói ám chỉ nội hễ từ (+ at) nhắc nhở thanh thanh, nói xa xăm, nói ám chỉ (cho cái gì)
gợi ý
*

*

*

hint

Từ điển Collocation

hint noun

1 suggestion

ADJ. broad, clear, heavy, strong He gave a broad hint that he was on the verge of leaving. | gentle, subtle, veiled | tantalizing

VERB + HINT drop, give sầu (sb) I dropped a few subtle hints about the payment being due. | get, take OK, I get the hint! Can"t you take a hint & leave me alone?

PREPhường. ~ about, ~ from a hint from my trùm about my absences from the office | ~ to Is that a hint khổng lồ me to lớn leave?

2 small amount of sth

ADJ. svào a dish with a svào hint of garlic | faint, merest, slighkiểm tra The slighdemo hint of gossip upset her.

PREPhường. ~ of There was a hint of amusement in his voice.

PHRASES at the first hint of sth At the first hint of trouble, I will gọi the police.

3 piece of advice

ADJ. handy, helpful, practical, useful

VERB + HINT give sầu (sb)

PREP.. ~ about The book gives some useful hints about how khổng lồ plan your garden. | ~ on a book full of handy hints on painting và decorating

Từ điển WordNet


n.

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

hints|hinted|hintingsyn.: imply insinuate intimate suggest
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *