a situation where roads in a town become so blocked by cars that it is impossible for any traffic lớn move:

Bạn đang xem: Gridlock là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


a situation where streets that meet & cross become so blocked by cars that it is impossible for any traffic to lớn move
In addition, traffic congestion costs business £19 billion a year và our cities & towns are becoming gridlocked.
We would give sầu greater flexibility in the use of those hospital beds by preventing them from being gridlocked because of lack of provision elsewhere.
During the winter, there is less of a bottleneông chồng, but the road is still gridlocked at many times of the day.
In addition, we want lớn find out, and many people outside want to lớn understand, how gridlock will be avoided.
The result was gridlock with decaying buildings, wasted resources, mounting deficits with increasing dangers of clinical risk and all going nowhere.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn tả cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của các bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Sàn Chứng Khoán Hose Là Gì Vn, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *