Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Granddaughter là gì

One granddaughter is the daughter of the co-resident son whose wife left him soon after the child"s birth.
Relationships within these clusters often fall within the range expected for second order maternal relations, such as aunts/nieces và grandmothers / granddaughters.
For each granddaughter we have sầu to lớn calculate the sample variance of observed birth weights within one litter.
Several of the widowed or divorced men lived with a daughter, daughter-in-law or granddaughter và were thereby assured of care should they need it.
Indeed, one recently widowed woman who had raised a granddaughter và tended her siông chồng husbvà for a number of years, voiced this opinion quite clearly.
Sometimes a grandfather takes advantage of his granddaughter, sometimes it"s the uncle or the father.
nguồn of daughter & granddaughter designs for determining linkage between marker loci & quantitative sầu trait loci in dairy cattle.
The carers interviewed comprised three daughters, one son (who chose to be interviewed with his spouse), one granddaughter & one spouse.
Restricted maximum likelihood analysis of linkage between genetic markers & quantitative trait loci for a granddaughter kiến thiết.
In a granddaughter design, marker genotypes are available on elite sires & their sons and trait phenotypes are observed on daughters of sons.
For instance, in nu-dake-u-ni-ma-pe " my granddaughters " (nu-dake- " my grandchild ") the categories feminine & plural are marked twice.

Xem thêm:

Các quan điểm của các ví dụ không bộc lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những bên cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *