Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Goggles là gì

The transmittance of the form-depriving goggle was 31% và that of the tinted goggle was 41% of the unfiltered light.
Roles for spatial và temporal frequency và image contrast are suggested by the effects of form-deprivation with a diffusing goggle.
Joshua"s invention works by pouring water inkhổng lồ the syringes on either side of the goggle-lượt thích spectacles.
The wearing of ultra-violet-absorbing goggles is recommended even on hazy or cloudy days as ultra-violet light can penetrate clouds.
Other local names include molly, redeye, goggle-eye, red-eyed bream, stump knocker, and strawberry perch.
Additionally, no one would be permitted on the flight dechồng during active flight operations without wearing helmet, goggles, & ear plugs.
His motorcycle goggles leaked water, yet they protected his eyes from water splashes during his breaststroke-only swyên ổn.
Goggles provide better protection than safety glasses, and are effective in preventing eye injury from chemical splashes, impact, dusty environments và welding.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn tả ý kiến của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *