Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Goatee là gì

a small beard (= the hair on the lower part of a man’s face) grown on the middle, but not the sides, of the lower part of the face
Men may style their facial hair into beards, moustaches, goatees or sideburns; others completely shave sầu their facial hair.
It included many accessories, such as goatee and sideburns, which could be glued onkhổng lồ his bald head, creating a variety of looks.
His human khung gives hyên ổn the appearance of a man with a goatee và long blaông xã hair tied baông chồng inkhổng lồ a ponytail.
Early pictures show him with a goatee; however, sometimes he combed his straight hair forward và added dark makeup khổng lồ look somewhat ethnic.
The earlier figures are rare & generally depict a male figure with an emaciated toàn thân và a goatee.
Stylistic differences between beatniks, marked by somber colors, dark shades & goatees, gave way to lớn colorful psychedelic clothing & long hair worn by hippies.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Lucid Dream Là Gì - Liệu Bạn Có Thể Điều Khiển Giấc Mơ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *