Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Go on là gì

< + lớn infinitive > She admitted her company"s responsibility for the disaster & went on to lớn explain how compensation would be paid khổng lồ the victims.
< + speech > "What I want more than anything else," he went on, "is a house in the country with a large garden for the children khổng lồ play in."
I just wish he"d stop going on about how brilliant his daughter is." "Yes, he does go on (a bit), doesn"t he?"
"I don"t really feel lượt thích seeing a film tonight." "Oh go on. We haven"t been to lớn the cinema for ages."
something that you say in order lớn agree khổng lồ vì or allow something that you did not want lớn vì or lớn allow before:
present tense goes | present participle going | past tense went us/went/ | past participle gone us/ɡɔn, ɡɑn/
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *