a plant of the onion family that has a strong taste và smell & is used in cooking khổng lồ add flavour:

Bạn đang xem: Garlic là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


However, there are some things that are difficult to lớn explain if we wish to lớn argue that garlic caused this outbreak.
On the other hand, the presumed antibiotic activity of onion, garlic và leek should not significantly differ aao ước most varieties.
Most commonly potatoes, sometimes carrots, beetroots, onions, garlic & marrows were cultivated in the allotments, and in the south melons & watermelons.
Obviously the recipe cannot be "mix garlic with garlic", và so some interpretation - và some guessing - is necessary.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn tả ý kiến của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của các công ty trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Đời Là Thế Ai Cũng Thế Nào Phải Chi Một Mình Ta, Lời Bài Hát Hôm Qua Khác Hôm Nay Khác

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *