a type of mattress, originally from Japan, that can be rolled up, or a bed or seat made from such a mattress

Bạn đang xem: Futon là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


a mattress (= large, flat, firm bag filled with soft material and used for sleeping on) which is used on the floor or on a wooden frame that can often be folded khổng lồ make a seat:
They are all the same floor layout with two sleeping areas, a bathroom with a shower, and a living area with a provided futon.
Although a few important possessions may have sầu been displayed, available storage was frequently taken up by things lượt thích futons that were folded away each morning.
He spends a day và night wrapped tightly in a blanket with it on his futon, despite it being the peak of summer.
Western-style futons are an alternative lớn a bed or other furniture, và are often sold in sets that include the mattress và frame.
The radicals placed large pieces of furniture và futon bedding around the doors & windows & secured them in place with wire.
Futon dryers run on a timer, và when the timer reaches zero, cold air is blown before the unit shuts off.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của các bên cấp phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *