Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Flail là gì

a tool consisting of a rod that hangs from a long handle, used especially in the past for threshing grain
The companies bởi their work with 681 metal detectors, 55 mine rollers & mine flails, and 15 mine-detection dogs.
Current mine flails bởi not operate effectively on a gradient greater than 30% or on ground that is especially dry or boggy.
Mine flails can be unreliable & require spare parts that are difficult to obtain in remote regions.
There are also proprietary flails with different shapes for shredding larger brush và others that leave a smooth, finish cut.
The plant begins life when it germinates from the seed in the ground, the vine growing và flailing about before latching onlớn nearby vegetation.
The precise dimensions và shape of flails were determined by generations of farmers khổng lồ suit the particular grain they were harvesting.
Babies are most often found stretched out, however, because they vì not have sầu full control of their limbs, resulting in flailing và twitching.
He responds lớn questions with screeches & chirps, he flails his arms when he runs, and he sees all humans as large animated butterflies.
During the colonial period, wheat was sown by broadcasting; reaped by sickles, và threshed by flails.

Xem thêm:

Các ý kiến của các ví dụ không diễn tả quan điểm của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *