Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


Bạn đang xem: Fanatic là gì

Their hardline tactics were as irresponsible và counter-productive as those of the racial fanatics from whom they had so assiduously sought lớn distance themselves.
The rebels were - depending on one"s point of view - selfless patriots, nihidanh mục fanatics, or depraved thugs.
The opposition would not tend lớn die out as quickly as it actually does, with its most ardent supporters being derided as fanatics, often by their co-religionists.
I admit that only fanatics would attribute all juvenile crime khổng lồ horror comics or sensational films, or even lớn the neglect of parents.
Secondly, these means are those most often used by political fanatics & other enemies of law & order.
The wooded rubber estates and wild jungle are ikhuyễn mãi giảm giá haling places for these small bands of armed fanatics.
He was in some way under pressure from—in fact, he was seriously beholden to—religious fanatics, fundamentalists.
These are the voices not of fanatics, but of hard-headed steel smelters who evidently know what they are talking about.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn tả ý kiến của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của các công ty cấp phép.

Xem thêm: Ca Sĩ Bi Rain,Bi Rain,Bi Rain, Rain (Nghệ Sĩ)

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *