He was a small-time drug dealer who carried a .45 caliber pistol và wanted to lớn be lượt thích gang members in larger cities.

Bạn đang xem: Drug dealer là gì


The police are trying lớn stop the violence by arresting more drug users & street dealers, many of whom, however, are quickly released again.

Xem thêm:


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


There is no room for the notion that having convicted and sentenced a drug dealer, it would be wrong to confiscate that person"s ill-gotten gains.
A burglar who returns to lớn the estate that he robbed or a drug dealer who returns to lớn his favourite corner cannot be prevented from doing so.
Suddenly, residents found that there was a drug dealer & a person with four unruly children aged between eight and 12 on the street.
The animals had lived in the wild for two months after escaping from a drug dealer who had used them as guard dogs.
When the police entered the house of one known drug dealer, they found trăng tròn stolen televisions, 14 video clip recorders & a big swag of jewellery.
I am not so sure that that is the brighthử nghiệm of ideas because it would be going back to lớn a known drug dealer.
I recently heard of someone who was using social security fraud khổng lồ raise capital to lớn run his business as a drug dealer.
Các ý kiến của các ví dụ không thể hiện quan điểm của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của các nhà cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *