Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Drizzle là gì

If, for example, flour were drizzled into lớn the camera, it would still adhere to the surface of earthed metal.
In addition, it is possible khổng lồ use drizzling to combine dithered images in the presence of cosmic rays.
Yolks are placed in a blender, then - at a temperature higher than appropriate for "bain marie" methods - butter is drizzled inkhổng lồ the blender.
Angel food cake is sometimes frosted but more often has some sort of sauce, such as a sweet fruit sauce, drizzled over it.
Beer is often drizzled over cooking chops & steak during cooking, the theory being that it adds flavour while making the meat more tender.
Now if the rain comes—and it may be only a drizzle—the men not interested in productivity, those with a guaranteed week, come off the scaffold.
However, occasionally there is drizzle and the arcades provide shelter và amusement for people who have sầu nowhere else lớn go and little lớn do if it is bucketing with rain.
Các cách nhìn của những ví dụ ko mô tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của những nhà cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *