Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Deuce là gì

If the player with advantage loses the next point, the score is again deuce, since the score is tied.
The first of each two-point sequence starts from the server"s advantage court & the second starts from the deuce court.
From this point on, whenever the score is tied, it is described as deuce regardless of how many points have sầu been played.
When he looks at the deuce he thinks of how many suits he"d own if he owned two more than he owns now.
However, in order to lớn ensure that the game could not be won by a one-point difference in players" scores, the idea of "deuce" was introduced.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ ý kiến của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của những đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *