Cùng tìm hiểu thêm về Sở đề thi thân học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4: Sở đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 là tài liệu tìm hiểu thêm nhằm mục tiêu góp các em học sinh ôn tập về kiến thức từ bỏ vựng và ngữ pháp giờ Anh lớp 4. Ngoài ra tư liệu này để giúp các em học viên tự luyện tập giờ Anh nhằm chuẩn bị cho những kỳ thi tiếng Anh.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 giữa học kì 1


Sở đề thi thân học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2017 là tư liệu tham khảo nhằm giúp những em học sinh ôn tập, củng nạm kiến thức và kỹ năng của môn tiếng Anh và giúp những thầy cô giáo hiện có thêm bốn liệu xem thêm ra đề thi. Sau đây, mời quý thầy thầy giáo với những em học sinh thuộc xem thêm.


10 đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Đề cương ôn thi môn Tiếng Anh lớp 4 Chương thơm trình mới

Bài tập tành thi học sinh giỏi giờ Anh lớp 4, 5


Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 

Đề số 1

Ly Tu Trong Primary School

Name:…………………………….. THE FIRST MIDDLE TERM TEST

Class: 4… English: 4 (40’)

I. Circle the odd one out (1p) Khoanh tròn từ khác loại

1. A. work B. morning C. afternoon D. evening

2. A. Monday B. Tuesday C. January D. Friday

3. A. Where B. What C. When D. o’clock

4. A.August B. Match C. May D.November

II. Circle the correct words. (2p) Khoanh tròn giải đáp đúng

1. What day is it today?

A. It’s in September. B. It’s Monday. C. It’s on Tuesday

2. Where are you from?

A. I’m from China B. I’m Chinese C. I speak Chinese

3. Are you Chinese ? No, I’m …………….

A. Vietnam giới B. cold C. Australian

4. Can you swim?. No I ……………

A. can’t B. can C. not

5. When is your ………………? It’s on the first of October.

A. class B. birthday C. nationality

III. Read and complete (2p) Đọc cùng trả thành

March birthday morning date fine

Miss Hien: Good morning class

Class: Good (1)__________, Miss Hien. How are you?

Miss Hien: I’m (2)_________, thank you. What (3)_______ is it today, Mai?

Mai: It’s the sixteenth of (4)____________.

Miss Hien: Thank you. It’s Mr Loc’(5)____________ tomorrow.

VI. Read and match (2) Đọc và nối

1. What day is it today? A. I can skip.

2. What nationality are you? B. My name is Linda.

3. When’s your birthday? C. I can play football.

4. What’s your name? D. It’s on the twenty-first of June.

5. What can you do? E. I’m VietNamese.

Answer: 1 - ……. , 2- ……… , 3- …….. , 4- ………, 5-………..

V. Answer the questions about you.(1p) Trả lời câu hỏi

1.When’s your birthday?

->…………………………………….

Xem thêm: Kinesthetic Là Gì - 7 Phương Pháp Học Tiếng Anh Phổ Biến (Phần 1)

2. What can you do?

->………………………………….

1.When’s your birthday?

->…………………………………….

2. What can you do?

->………………………………….

 Đề số 2

NAME:…………………………….. THE FIRST MIDDLE TERM TEST

Class: 4 English: 4 (35’)

(2017-2018)

A: Listening: Listen & number (2 p)

*

B: Reading and writing

I. Circle the odd one out (1p)

1. Japan Englvà Vietnamese

2. three first second

3. September Sunday October

4. swlặng swing friend

II. Reorder the letter (1p)

a. ribdathy ………… b. follboat……… c. charm……….. d. pajan ………

III. Circle the correct word (1p)

1. What …… (national/ nationality) are you?

2. Where are you from? I am from……. (English/ England)

3. See you …… (late/ later)

4. When is your birthday? It’s on the ….. (second/ two) of September.

IV. Reorder the words. (2 p)

1. swimming/ I/ go ………………………………………………………………

2. What/ today/ it/ day/ is/ ?/…………………………………………………………

3. go/ to/ Do/ school/ you/ Sunday/ on/ ?/ ………………………………………………

4. is/ the/ When/ English/ next/ class/ ? …………………………………………………

V. Answer the questions (3 p)

1. What nationality are you? ………………………………………………………

2. Can you play the piano? …………………………………………………………

3. When is your birthday? ……………………………………………………………

 

Đề số 3

Đề khám nghiệm thân kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4

End of first test

Grade: 4

Time: 40’

Date: …/…/…

Subject: English

Name:

Class:

 

Mark:

A/ PART 1: Lisening (4 pts)

I. Listen and match (1pt). There is an example.

*

II. Listen và circle: (1pt). There is an example.

1. A. Good morning B. Good afternoon C. Good evening

2. A. play table tennis B. play volleyball C. play piano

3. A. Bat Trang Village B. Van Phu Village C. Van Noi Village

4. A. reading a text B. listening to lớn music C. writing a dictation

5. A. at home B. on the beach C. at the zoo

III. Listen và number: (1pt). There is an example.

*

IV. Listen and tick: (1pt). There is an example.

*

*

*

B/ PART II: Reading (3.5 pts)

I, Choose the word or phrase that best completes the sentence. There is an example. (2 pts)

1, What day is it today? It’s………

a. Monday b. the first of October c. June

2, What can you do? I can ­…………..

a. skip b. swimming c. played badminton

3, What are they doing? They………

a. are writing a dictation b. is writing a dictation c. write a dictation

4, What did you vị yesterday? I………..

a.painted a picture b. am painting a picture c. paint a picture

5, What’s his hobby? He likes……

a.flies a kite b. flying a kite c. watered the flowers

II, Read and bởi vì the task:(1.5 pts)

My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in class 4A at Le Loi Primary School. I go to school from Monday to lớn Friday. At school, I love sầu English best. I can sing many English songs . My favorite sport is football. On the weekover, my friends and I usually play football on the field. We have sầu a lot of fun together.

*

2, Read the passage again và anwer the question:

A, What’s his name?

His name is Nam.

B, What nationality is he?

…………………………………………………………………………………………………

C, When’s his birthday?

…………………………………………………………………………………………………

D, What class is he in?

…………………………………………………………………………………………………

C/ PART III: Writing (2.5 pts)

I, Fill in each gap the most suitable word from the table. There are two extra words & an example.(1.25 pts)

Hi! My name is Akiko. I am from Tokyo, nhật bản. I am (0) Japanese. I am in Ho Chi Minch City now. I have sầu a lot of friends. My best (1)_______is Mai. She is nine years old. She is so beautiful. She is (2)________Vietphái nam. She likes (3)________to lớn music. She can sing very well, but she can’t (4) _______piano. It (5)________Sunday yesterday. We went lớn the Music Club. We were happy.

Japanese is listening was listens play from friend

nnnnnnnnn

II, Look at the pictures và complete sentences. There is an example. (1.25 pts)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *