Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 gồm đáp án

Với Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 có lời giải được tổng phù hợp chọn lọc tự đề thi môn Tiếng Anh 3 của các ngôi trường trên toàn nước để giúp đỡ học viên có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm trên cao trong số bài xích thi Tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 giữa học kì 1

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Chọn với khoanh tròn tự khác loại cùng với rất nhiều từ còn sót lại

1A. you B. fatherC. mother

2A. old B. nice C. ten

3A. hisB. she C. he

4A. how B. who C. too

II. Nối những thắc mắc sinh hoạt cột A cùng với những câu vấn đáp ở cột B.

A B
1. What’s your name? a. I’m fine, thank you.
2. May I go out? b. My name’s Hue.
3. How are you? c. Nice to lớn meet you, too
4. Nice to lớn meet you d. Sure
Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

III. Đọc với nối.

*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

IV. Sắp xếp lại các từ để tạo thành thành câu đúng.

1. name / is / Lily / My /. /

___________________________________________________________________

2. your / please / book / mở cửa / , /

___________________________________________________________________

3. in / May / out / I / ? /

___________________________________________________________________

4. This / school / my / is / . /

___________________________________________________________________

V. Nhìn vào tnhãi nhép cùng viết các từ tương thích.

*
1.…………...your book, please.
*
2. They are my ………………
*
3. A: Is your………… big ? B: Yes, it is.
*
4. This is a ……………..

Đáp án và Thang điểm

I.

1. you 2. ten 3. his 4. too

II.

1 – b 2 – d 3 – a 4 – c

III.

1. B 2. A 3. D 4. C

IV.

1.My name is Lily.

2. mở cửa your book, please.

3. May I go out ?

4. This is my school

V.

1, Cchiến bại 2. frikết thúc 3. pen 4. bag

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. VIẾT TIẾNG ANH CHO CÁC SỐ SAU

A)

*

B)

*

C)

*

D)

*

E)

*

II. ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT NGHĨA TIẾNG VIỆT

a.A__D Y__ __: _______________________________

b.G__A__DM__ __HE__: _______________________

c.G__EE__: __________________________________

d.F__I__ __D: ________________________________

III. SẮP. XẾPhường LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a.VELTWE: ____________________________________________

b.HETY: _______________________________________________

c.HATT: _______________________________________________

d.PELSL: _______________________________________________

IV. ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a.__________ are you? - __________ very well, __________.

b.__________ is that? - __________ my friend, Long.

c.Hello, Long. __________ khổng lồ meet __________.

d.How __________ __________ you, Long?

e.I’m seven __________ __________.

f.Are __________ your __________? – Yes, __________ ________.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI

a.How vì you spell your name?

______________________________________________________

b.How old are you?

______________________________________________________

c.Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d.Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e.Who is that? (frikết thúc, Huong)

______________________________________________________

f.Are they your friends? (No)

______________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

A. nineB. threeC. oneD. sevenE. eight

II.

A. A__D Y__ __: _____And you: Thế còn bạn

B. G__A__DM__ __HE__: Grandmother: bà

C. G__EE__: __Greet: Lời chào (Green: màu sắc xanh)

D. F__I__ __D: Friend: chúng ta bè

III.

A. VELTWE: TWELVE

B. HETY: THEY

C. HATT: THAT

D. PELSL: SPELL

IV.

A. How are you? – I am very well, thanks.

B. Who is that? – That’s my friover, Long.

C. Hello, Long. Nice khổng lồ meet you.

D.

Xem thêm: Financial Controller Là Gì, Chức Năng Và Mô Tả Công Việc

How old are you, Long?

E. I’m seven years old.

F. Are they your friends? – Yes, they are.

V.

A. It is L - E, Le.

B. I am ten years old

C. Yes, it is.

D. No, it isn’t.

E. That is my friover. Her name is Huong.

F. No, they aren’t.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Reorder the letters to have sầu the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order to lớn make correct sentence.

1. is/ my/ This/ frikết thúc./ new/

________________________________________________

2. are/ How/ Linda?/ you,/

________________________________________________

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

________________________________________________

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

_______________________________________________

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.

Đáp án và Thang điểm

I.

1. school 2. library 3. name 4. spell 5. what 6. class 7. take 8. dog

II.

1. This is my new friover.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How bởi vì you spell your name?

III.

1. Yes 2. It isn’t/ It is not 3. is 4. is

*

Phòng Giáo dục với Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng nhất

1. Hello, My ______ is Linda.

a. name b. is c. I am

2. What is ______ name?

a. name b. my c. your

3. Nó là 1 cây cây bút chì.

a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.

4. How vị you ______ your name?

a. what b. is c. spell

5. ______ this a library? - Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6. What is this?

a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Sắp xếp từ theo riêng biệt tự đúng: Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II. Thêm vào trong 1 vần âm để chế tạo ra thành một từ hoàn chỉnh.

a. comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. fr_end

III. Nối gần như từ bỏ tiếng Việt sinh hoạt cột A tương xứng với phần nhiều từ tiếng anh tươn ứng cùng với chúng làm việc cột B.

A B
1) cây viết mực a/ apple
2) quả táo b/ pencil
3) cây viết chì c/ pen
4) đồ dùng chuốt viết chì d/ School bag
5) cái cặp e/ rubber
6) cây thước kẻ f/ book
7) cục tẩy g/ Pencil sharpener
8) quyển sách h/ ruler
Đáp án: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
IV. Sắp xếp các tự thành câu hoàn hảo.

1. fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> _______________________________

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> _______________________________

3. Mai/ am/ I/ .

=> _______________________________

4. are/ How/ you /?

=> _______________________________

V. Trả lời thắc mắc về bản thân em.

1. What"s your name?

_______________________________

2. How are you?

_______________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1 – a 2 – c 3 – b 4 – c 5 – a 6 – c 7 – b 8 - a
II. a. computer b. library c. pencil d. friend
III.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *