lúc làm đề thi để sở hữu cảm hứng nlỗi thi thật. quý khách hãy sử dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp đỡ bạn đếm ngược thời hạn thi với rung chuông Lúc hết giờ đồng hồ thi. Chúc chúng ta thi đạt công dụng tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: De thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng anh

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. cat B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have sầu a _______.

A. mèo B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minc City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minh city 

 

IV. Look and reorder the words.

*

*

*

 

V. Look & read. Put a tiông xã (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trồng Lan Cho Người Mới Chơi, Cách Trồng Hoa Lan Từ Az Cho Người Mới Bắt Đầu

 

 

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls & boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys and girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys & girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minch citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề bình chọn, đề thi Tiếng Anh lớp 3 gồm câu trả lời khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( tất cả đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( bao gồm đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( có đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( tất cả đáp án)
lúc có tác dụng đề thi để có cảm hứng nlỗi thi thật. quý khách hãy thực hiện đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời gian thi cùng rung chuông lúc hết giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt tác dụng tốt!!!
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *