Câu 2: Chất X có CTPT C4H8O2. Lúc mang lại X tính năng cùng với ddKOH (to) thì thu được hóa học Y tất cả bí quyết C3H5O2K. Công thức kết cấu của chất X là

A. HCOOC3H5.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương este-lipit

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 3: Cho m gam hỗn hợp A tất cả nhị hóa học hữu cơ X , Y (MX y) công dụng vừa đủ với 150 ml NaOH 1M làm cho nóng chiếm được hỗn hợp đựng tất cả hổn hợp muối hạt (R1COONa và R2COONa) cùng ancol R’OH (trong đó R1, R2, R’ là những nơi bắt đầu hidrocacbon, toàn bô cacbon trong R1 cùng R’ thông qua số cacbon trong R2). Cho ancol chiếm được tác dụng cùng với K dư thu được 1,68 lit H2 (đktc).

Đốt cháy hoàn toàn 5,42 gam A trong oxi trọn vẹn rồi dẫn sản phẩm cháy theo lần lượt qua: bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2, thấy trọng lượng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 gồm 16 gam kết tủa đồng thời trọng lượng dung dịch sụt giảm 3,68 gam. Mặt khác, mang đến 10,84 gam A tác dụng cùng với lượng KOH vừa đủ nhận được 10,64 gam tất cả hổn hợp muối hạt. Số chất Y thỏa mãn là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 4: Phát biểu như thế nào sau đây sai?

A. Este và axit là đồng phân đội chức của nhau.

B. Trong công nghiệp có thể đưa hoá chất phệ lỏng thành chất béo rắn.

C. Sản phẩm của phản ứng xà chống hoá hóa học béo là axit to với glixerol.

D. Nhiệt độ sôi của este phải chăng hơn hẳn so với ancol bao gồm cùng phân tử kân hận.

Câu 5: Triolein gồm phương pháp là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H33OOC)3C3H5.

Câu 6: Hỗn phù hợp Y gồm etyl axetat, metyl fomat, đimetyl oxalat. m gam Y bội phản ứng toàn diện cùng với 200 KOH 3M. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam Y đề nghị cần sử dụng 30,24 lit khí oxi (đktc), nhận được x mol CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của x là ____:

A. 1,35

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,9

Câu 7: Tbỏ phân hoàn toàn 17,6 gam este X (tạo thành tự axit cùng ancol phần đông 1-1 chức, mạch hở) cần100 ml ddKOH 2M nhận được 9,2 gam một ancol Y. Tên Call của X là

A. etyl propionat.

B. etyl axetat.

C. propyl axetat.

D. etyl fomat.

Câu 8: Cho 10,4 gam một hỗn hợp X gồm axit axetic cùng etyl axetat tác dụng đầy đủ với 168 gam ddKOH 5%. %m của etyl axetat trong X là

A. 88%.

B. 57,7%.

C. 42,3%.

D. 22%.

Câu 9: Chất bao gồm phản nghịch ứng tthay gương (tcầm bạc) là

A. Glucozơ.

B. CH3COOH.

C. Tinc bột.

D. Sobitol.

Câu 10: Chất như thế nào dưới đây không tất cả trong lipit?

A. Chất phệ.

B. Steroit.

C. Dầu hỏa.

D. Sáp.

Câu 11: Lượng glucozơ cần dùng làm tạo thành 3,64 gam sobitol với hiệu suất 100% là

A. 2,88 gam.

B. 3,64gam.

C. 4,5 gam.

D. 3,60 gam.

Câu 12: Để minh chứng vào phân tử của fructozơ có rất nhiều đội hiđroxyl, tín đồ ta đến dung dịch glucozơ phản bội ứng với

A. AgNO3 (hoặc Ag2O) vào hỗn hợp NH3, nấu nóng.

B. H2 (Ni, to).

C. kim loại Na.

D. Cu(OH)2 ngơi nghỉ nhiệt độ thường.

Câu 13: Sắp xếp theo chiều tăng dần về nhiệt độ sôi của những hóa học (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 cùng (3) C3H7CH2OH, ta bao gồm máy từ :

A. (2), (3), (1).

B. (3), (2), (1).

C. (1), (3), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 14: Phát biểu làm sao sau đây không đúng?

A. Chât phệ không tan trong nước.

B. Chất lớn là trieste của glixerol và axit cacboxylic đơn chức gồm mạch cacbon dài, không phân nhánh.

C. Dầu ăn uống cùng ngấn mỡ chất trơn tru bao gồm thuộc yếu tố ngulặng tố.

D. Chất Khủng ko chảy trong nước, khối lượng nhẹ hơn nước nhưng lại chảy nhiều vào dung môi cơ học.

Xem thêm: Bảng Ngọc, Cách Chơi Twich, Cách Chơi Twitch Mùa 11 Từ A

Câu 15: Phát biểu làm sao sau đó là đúng?

A. Tdiệt phân hoàn toàn tinh bột nhận được fructozơ cùng glucozơ.

B. Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau

C. Fructozơ có bội phản ứng tnỗ lực bạc, chứng minh phân tử fuctozơ gồm team chức -CHO.

D. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ.

Câu 16: Đun rét 3,42 gam saccarozơ vào dd axit sunfuric loãng, đun nóng, hòa hợp axit sau bội nghịch ứng rồi đến tất cả hổn hợp chức năng hoàn toàn với AgNO3 dư vào dd NH3, làm cho nóng thu được 3,78 gam Ag. Vậy hiệu suất bội phản ứng thủy phân là:

A. 62,5%.

B. 87,5%.

C. 81,0%.

D. 75,0%.

Câu 17: Số đồng phân este ứng cùng với bí quyết phân tử C4H8O2 là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Este no, solo chức, mạch hnghỉ ngơi tất cả phương pháp tầm thường là

A. C2nHnO2 , n ≥2.

B. CnH2nO , n ≥ 2.

C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .

D. CnH2nO2 , n ≥ 2.

Câu 19: Một este X gồm tỷ khối hận hơi so với khí CO2 bằng 2. Lúc làm cho nóng este này với hỗn hợp NaOH tạo ra muối gồm trọng lượng bằng 

*
khối lượng este sẽ phản nghịch ứng. Công thức cấu tạo X là

A. C2H5COO-CH3

B. CH3COO-CH3

C. CH3COO-C2H5 

D. H-COO-C3H7

Câu 20: X là este 2 chức, tạo nên tự CH3COOH với C2H4(OH)2. Công thức của X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. CH3(COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4

D. (CH3COO)2C2H4

Câu 21: Các chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit(CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải sở hữu nhóm – CHO tuy vậy trong thực tiễn để tcố gắng gương hoặc ruột phíc người ta chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 22: Amilopectin gồm kết cấu là

A. Mạng không gian.

B. Mạch trực tiếp.

C. Mạch vòng.

D. Mạch phân nhánh.

Câu 23: Cho 0,1 mol tripanmitin chức năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 4,6.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 14,4.

Câu 24: Đốt cháy trọn vẹn một vừa lòng chất hữu cơ X, chiếm được số mol CO2 lớn hơn số mol mol H2O. X là

A. Glucozơ.

B. Axit axetic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 25: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam một este solo chức X thu được 6,72lít CO2 (đkc) với 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương thơm trình bội phản ứng):

Xenlulozơ → X → Y → Z → metyl axetat. Chất Y vào sơ vật bên trên là

A. CH3COOH.

B. C6H12O6.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Câu 27: Khẳng định như thế nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng thủy phân este vào môi trường thiên nhiên kiềm là phản bội ứng một chiều.

B. Phản ứng tbỏ phân este vào môi trường thiên nhiên kiềm call là bội nghịch ứng este hóa.

C. Phản ứng tbỏ phân este vào môi trường axit là làm phản ứng một chiều.

D. Este chỉ bị tbỏ phân trong một môi trường xung quanh là axit.

Câu 28: Để khác nhau những dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit propionic có thể sử dụng dãy chất làm sao dưới đây có tác dụng thuốc thử?

A. Nước brom và NaOH.

B. Cu(OH)2 cùng AgNO3/NH3.

C. AgNO3/NH3 cùng NaOH.

D. HNO3 với AgNO3/NH3.

Câu 29: Các chất: etyl fomat, sacarozơ, xenlulozơ, tinh bột bao gồm đặc thù chất hóa học chung làm sao sau đây?

A. Đun rét với AgNO3 trong dung dịch NH­3 cho kết tủa Ag.

B. Tdiệt phân trong hỗn hợp axit..

C. Hoà rã CuO mang lại dung dịch blue color lam.

D. Hoà chảy Cu(OH)2 mang lại hỗn hợp greed color lam.

Câu 30: Cho 18 gam fructozơ tính năng với lượng dư AgNO3/NH3, làm cho nóng. Lượng muối hạt hữu cơ nhận được sau phản nghịch ứng trọn vẹn là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *