Các bộ lạc vùng đồi núi có nguồn gốc hỗn hợp về dân tộc/văn hoá-ngôn ngữ tại miền bắc Lào bao gồm người Lua và người Khơ Mú, họ là dân tộc bản địa của Lào.

Bạn đang xem: Dân tộc hoa tiếng anh là gì


Mountain/hill tribes of mixed ethno/cultural-linguistic heritage are found in northern Laos, which include the Lua and Khmu people who are indigenous to Laos.
Các mối quan hệ liên kết người Ả Rập là dân tộc, ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử, bản sắc, chủ nghĩa dân tộc, địa lý và chính trị.
The ties that bind Arabs are ethnic, linguistic, cultural, historical, identical, nationalist, geographical and political.
A separate census question on "cultural or ethnic origin" (question 17) does not refer to skin color.
Chìa khóa để hiểu sự chuyển đổi này từ việc tự định nghĩa chủng tộc Do Thái sang một dân tộc văn hoá Do Thái có thể được tìm thấy trong "Menorah Journal" từ năm 1915 đến năm 1925.
The key to understanding this transition from a racial self-definition to a cultural or ethnic one can be found in the Menorah Journal between 1915 and 1925.
Các dân tộc Polynesia được thể hiện dưới đây trong các nhóm dân tộc và văn hoá khác biệt (ước tính của các nhóm lớn hơn được hiển thị): Phía đông Polynesia Thổ dân Hawaii: Hawaii – k.
The Polynesian peoples are shown below in their distinctive ethnic and cultural groupings (estimates of the larger groups are shown): Polynesia: Māori: New Zealand (Aotearoa) – c.
Chính vì thế , đổi mới cách tổ chức và quản lý lễ hội là nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc phù hợp với tinh thần Đổi mới .
Therefore , improve festival organisation and management to preserve and promote national cultural identity in line with the spirit of Doi Moi .
Cách thức tổ chức và quản lý lễ hội đầu xuân của Việt Nam cần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong tinh thần của quá trình đổi mới .
The organisation and management of Vietnam "s Spring festivals needs to do a job of preserving and promoting national cultural identity in the spirit of the Doi moi process .
Các lý thuyết của Gobineau, vốn gây hấp dẫn mạnh mẽ ở Đức, đã nhấn mạnh sự tồn tại của một cực phân cực không thể hòa giải giữa các dân tộc Aryan hoặc các dân tộc gốc Đức và văn hoá Do Thái.
Gobineau"s theories, which attracted a strong following in Germany, emphasized the existence of an irreconcilable polarity between Aryan or Germanic peoples and Jewish culture.
Các viện khoa học khác tại Hà Lan gồm có Tropenmuseum Amsterdam, một bảo tàng nhân loại học với các bộ sưu tập đồ sộ về nghệ thuật, văn hoá, dân tộc học và nhân loại học Indonesia.
Other scientific institutions in the Netherlands include the Amsterdam Tropenmuseum, an anthropological museum with massive collections of Indonesian art, culture, ethnography and anthropology.
Chợ phiên Chủ nhật Phố Gaya (Gaya Street Sunday Market) là nơi tụ tập hàng tuần của những người bán rong với hàng loạt các mặt hàng từ quà lưu niệm văn hoá dân tộc truyền thống cho đến thú cưng và hoa.
The weekly Gaya Street Sunday Market features a gathering of local hawkers selling a wide range of items from traditional ethnic cultural souvenirs to pets and flowers.
The area is home to several different cultures, languages, and peoples, with Islam as the predominant faith.
Được biết đến như là một nhiếp ảnh gia "lưu giữ linh hồn nhân vật", anh luôn hướng tới tìm hiểu, khám phá những di sản văn hoá của 54 dân tộc Việt Nam từ năm 2011.
Known as the photographer that “captures emotions and people souls”, he has been working towards the recognition of the heritage of Vietnam’s 54 tribes since 2011.
Họ đều là các học giả về di sản văn hoá dân tộc, lại là một chứng cứ về tác động của những lời kêu gọi regeneracionistas và thế hệ 1898 đối với giới tri thức Tây Ban Nha về việc chuyển sang hướng nội, ít nhất là một phần.

Xem thêm: Capital Expenditure Là Gì ? Làm Sao Để Có Thể Xác Định Được Capex


All were scholars of their national literary heritage, again evidence of the impact of the calls of “Regeneracionistas" and the Generation of 1898 for Spanish intelligence to turn at least partially inwards.
Vì thế, nhiếp ảnh gia hy vọng sẽ thu hút cả khách du lịch và người dân địa phương để quảng bá rộng rãi về di sản văn hoá của các nhóm dân tộc đang đứng trước nguy cơ biến mất mãi mãi.
Therefore, the photographer hopes to attract both tourists and locals to largely promote the heritage of these ethnic groups whose culture might soon be lost forever.
Giả thuyết trung tâm của nó là các dân tộc của thế giới Ả Rập, từ Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương, tạo thành một quốc gia bị ràng buộc bởi các dân tộc, ngôn ngữ học, văn hoá, lịch sử, đồng nhất, quốc gia, địa lý và chính trị chung.
Its central premise is that the peoples of the Arab world, from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean, constitute one nation bound together by common ethnicity, language, culture, history, identity, geography and politics.
Giáo dục Do Thái liên quan đến việc truyền bá di sản văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc Do Thái cho những cá nhân người Do Thái.
Jewish education was concerned with the transmission of this cultural heritage to the individual Jew.”
Iran là một quốc gia đa văn hoá, có nhiều nhóm dân tộc và ngôn ngữ, trong đó các nhóm lớn nhất là người Ba Tư (61%), người Azeri (16%), người Kurd (Kurdistani) (10%) và người Lur (6%).
Iran is a multicultural country comprising numerous ethnic and linguistic groups, the largest being Persians (61%), Azeris (16%), Kurds (10%), and Lurs (6%).
Đến cuối thế kỷ XX, một số học giả đặt ra giả thuyết về một giai đoạn tương tác lâu dài, dẫn đến nhiều biến đổi phức tạp về di truyền, ngôn ngữ và văn hoá trong các dân tộc.
In the late 20th century, some scholars theorized a long period of interaction, which resulted in many complex changes in genetics, languages, and culture among the peoples.
23 viết rằng "chống toàn cầu hoá" là một cách gọi sai lầm vì nhóm này đại diện cho một loạt các mối quan tâm và các vấn đề và nhiều người liên quan đến việc này trong phong trào chống toàn cầu hoá hỗ trợ mối quan hệ gần gũi giữa các dân tộc và nền văn hoá trên thế giới thông qua, ví dụ như viện trợ, trợ giúp người tị nạn, và các vấn đề môi trường toàn cầu..")
The term "anti-globalization" is in many ways a misnomer, since the group represents a wide range of interests and issues and many of the people involved in the anti-globalization movement do support closer ties between the various peoples and cultures of the world through, for example, aid, assistance for refugees, and global environmental issues.")
Chủ nghĩa dân tộc Croatia là chủ nghĩa dân tộc khẳng định quốc tịch của người Croats và thúc đẩy sự thống nhất văn hoá của người Croatia.
Croatian nationalism is the nationalism that asserts the nationality of Croats and promotes the cultural unity of Croats.
Sau cuộc Cách mạng Nga năm 1905, kết quả là nới lỏng các hạn chế về văn hoá đối với các dân tộc thiểu số của đế chế, ông bắt đầu tự nhận mình là một người Litva.
After the 1905 Russian Revolution, which resulted in the loosening of cultural restrictions on the Empire"s minorities, he began to identify himself as a Lithuanian.
Tiếng Bồ Đào Nha bắt nguồn từ tiếng La tinh dạng nói của các dân tộc tiền La Mã bị La Mã hoá trên bán đảo Iberia vào khoảng 2.000 năm trước, đặc biệt là người Celt, Tartessia, Lusitania và Iberia.
The Portuguese language is derived from the Latin spoken by the romanized pre-Roman peoples of the Iberian Peninsula around 2000 years ago – particularly the Celts, Tartessians, Lusitanians and Iberians.
Logo, nghệ danh của anh và một số bài hát như "Delhi", "JAMMU", "Kashmir", "Bazaar", "Dharma" và "Paradesi EP" đều lấy cảm hứng từ nền văn hoá Ấn Độ, nguồn gốc dân tộc Ấn Độ của anh.
The logo, his artist name and some tracks like "Delhi", "Jammu", "Kashmir", "Bazaar", "Dharma" and his "Paradesi EP" are based on Indian Culture, inspired by his Kashmiri ethnic descent.
dân tại Nam Ả Rập có các quan hệ thân thuộc đặc trưng về ngôn ngữ và dân tộc, cũng như về truyền thống và văn hoá, vượt qua biên giới chính trị được vạch ra gần đây.
South Arabia is inhabited by people possessing distinctive linguistic and ethnic affinities, as well as traditions and culture, transcending recent political boundaries.
Với áp lực chính trị và văn hoá từ phía Bắc, một số dân tộc Tai cũng di cư về phía nam, nơi họ gặp gỡ được những nền văn hóa Ấn Độ cổ điển.
With the political and cultural pressures from the north, some Tai peoples migrated south where they met the classical Indianized civilizations of Southeast Asia.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *