The table below shows the amounts paid for residential rents at the four embassies in the last three financial years.

Bạn đang xem: Đại sứ quán tiếng anh là gì

We have sầu opened embassies in each of the states and our political và commercial relations are flourishing.
I strongly & unreservedly condemn the attitude of governments who allow diplomatic missions, embassies and innocent people to lớn be attacked và exposed to lớn danger.
Diplomatic immunity is supposed to lớn apply only lớn embassies, but here we are giving diplomatic immunity to some other organisation.
There have been recent increases, but the staffing of our embassies has been cut significantly over the past few years.
I bởi vì not wish lớn make specific charges, buy many of us have been abroad và have met some of the members of our embassies.
They should also look at our commercial information services & the assistance provided to our exporters by embassies abroad.
Embassies & certain members of their staffs have enjoyed for over 70 years a partial relief from local rates.
In those days, there were 39 foreign diplomatic missions, 9 of them embassies & 30 of them legations.
Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của các đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Applesauce Là Gì ? Nghĩa Của Từ Applesauce Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Apple

a family consisting of two parents and their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về bài toán này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *