Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Crave là gì

According to lớn this Mã Sản Phẩm of craving, these automatic drug use schemata consume cognitive sầu processing capacity &, therefore, will adversely affect cognitive function.
What they detested above sầu all was plutocracy, and they craved a world wherein industrialism and speculation were subordinate to vaguely-defined spiritual values.
They are therefore insubstantial and non-corporeal when compared with the more substantial women they crave or the sweaty workers with whom they come inkhổng lồ liên hệ.
For example, craving is a well-established phenomenological sự kiện, but there are no adequate depictions of craving in terms of other levels.
We should rather crave indulgence as three novices fresh from the awful legitimacy of the highbrow theatre.
His craving for urban control made hlặng aware of the importance of urban planning, especially in improving the layout of streets and buildings for ventilation.
Not surprisingly, as much as landowners craved the stability promoted by the agricultural laws, they frequently tried lớn circumvent the system.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của những đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Ad Hoc Là Gì ? Tìm Hiểu Mạng Không Dây Ad Hoc Và Phương Pháp Ad Hoc Testing

khổng lồ press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands và fingers

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *