Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Continental breakfast là gì

It will cover continental breakfast, cold drinks and snacks at mid-morning and in the afternoon, light lunchtime meals & an improved two-course evening dinner.
Six of the residence halls have full dining halls, và seven of the halls serve continental breakfast.
Dinner is served in a well-appointed dining và bar oto, which also serves a continental breakfast the following morning.
Limited service hotels often laông chồng an on-site restaurant but in return may offer a limited complimentary food & beverage amenity such as on-site continental breakfast service.
Is it an integral part of the acceptance of the common agricultural policy that we all eat continental breakfasts?
Các cách nhìn của những ví dụ không mô tả ý kiến của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của những bên cấp giấy phép.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


Xem thêm: Hàng Rào ( Fence Là Gì, Nghĩa Của Từ Fence, Fence Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *