If you are conservative sầu in your appearance, you usually vày not lượt thích fashionable or modern clothes or hairstyles:

Bạn đang xem: Conservative là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


belonging to lớn or supporting the British political buổi tiệc nhỏ that traditionally supports business and opposes high taxes and government involvement in industry:
someone who belongs to lớn or supports the Conservative sầu Party of Great Britain (= a political các buổi tiệc nhỏ that traditionally supports business và opposes high taxes and government involvement in industry), or a similar buổi tiệc ngọt in another country:
tending to lớn emphasize the importance of preserving traditional cultural and religious values, và to oppose change, esp. sudden change
tending to lớn emphakích cỡ the importance of personal responsibility và traditional values and to lớn oppose depending on government for social services:
*

lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly và repeatedly with the hands and fingers

Về bài toán này
*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *