có tác dụng lếu láo loạn·làm lộn xộn·làm cho tắc nghẽn·lộn xộn·quấy phá·sự lếu láo loạn·sự mất bình tĩnh

*

(Judges 14:10) However, slavish conformity lớn social formalities can clutter a wedding, eclipsing the real meaning of the celebration và robbing everyone of the joyfulness that should be felt.

Bạn đang xem: Clutter là gì


Ấy là thường-tục của những gã thanh-niên xuất xắc làm” (Các Quan Xét 14:10). Tuy nhiên, vâng-giữ nghi-lễ một giải pháp quá câu nệ rất có thể làm buổi lễ quá tinh vi, khiến các fan quên đi ý-nghĩa thực thụ của sự kiện và làm cho rất nhiều bạn bị mất đi sự vui-vẻ.
Nếu gắng, có lẽ rằng đấy là thời gian nhằm bạn để mắt tới làm thế nào bản thân có thể giảm sút đều điều ko cần thiết hầu bao gồm thời giờ mang đến Việc thiêng liêng.
To bởi so, however, you must contover with two principal time stealers —procrastination và its cthua trận relative sầu, clutter.
Tuy nhiên, để làm được điều này, các bạn phải xử lý nhị vấn đề thiết yếu làm mất thì giờ của chúng ta, sẽ là trì hoãn với bừa bộn.
The outcome indicator can be called “Br& Experience”, & only consumers can discern the resultant br& experience in the clutter of the marketplace as each message competes with others for attention.
Chỉ số hiệu quả hoàn toàn có thể được Điện thoại tư vấn là Trải nghiệm chữ tín trực đường, và chỉ khách hàng mới hoàn toàn có thể nhận thấy tận hưởng uy tín tác dụng trong sự lộn xộn của Thị Trường khi từng thông điệp tuyên chiến đối đầu với nhau để được chú ý.
This is because the central atom is bigger (Pb is bigger than C) so there is less cluttering và water can easily access it.
Như vậy là vì nguim tử trung trung khu lớn hơn (Pb to hơn C) phải không nhiều gồm sự lộn xộn cùng nước rất có thể dễ dãi truy cập.
The instrument in this work of God was a boy whose mind was not cluttered by the philosophies of men.
Dụng vậy vào công việc này của Thượng Đế là 1 thiếu niên cùng với trung tâm trí không xẩy ra triết lý của bé người tạo nên sợ hãi.
This allows behaviors that are not central lớn the business logic (such as logging) to be added to lớn a program without cluttering the code, core khổng lồ the functionality.
Vấn đề này chất nhận được đầy đủ hành vi không hẳn là trung trung ương của ngắn gọn xúc tích nghiệp vụ (ví dụ như lưu lại) được tiếp tế chương trình cơ mà không làm rối lõi của mã cho các tính năng.
Google Tag Assistant Recordings reports include only the data collected by your own journey; they aren’t cluttered with information from other users’ activities.
Báo cáo Bản ghi hỗ trợ thẻ Google chỉ bao gồm dữ liệu được thu thập vì quy trình của riêng rẽ bạn; báo cáo sẽ không lộn xộn với báo cáo trường đoản cú những buổi giao lưu của người tiêu dùng khác.
Besides , many of these activities have sầu side benefits - you might over up with a less cluttered house or discover that you enjoy your side job enough to lớn make it your career .

Xem thêm:


Ngoài ra , đều chuyển động điều này gồm có lợi ích phụ - chúng ta có thể dứt với cùng 1 nơi ở gọn gàng hơn hoặc mày mò ra rằng bản thân thương yêu quá trình làm thêm đến mức biến chuyển nó thành sự nghiệp của phiên bản thân .
The first way is that they"re actually able khổng lồ resolve small detail in the context of clutter, và though that means being able to read the fine print on a prescription rather than using magnifier glasses, you can actually bởi vì it with just your eyesight.
Cách trước tiên là họ rất có thể xử lí phần lớn chi tiết nhỏ trong một bối cảnh lộn xộn, với mặc dù điều đó gồm nghĩa hoàn toàn có thể phát âm chữ in ở đối kháng dung dịch hơn là thực hiện kính lúp, chúng ta thực sự hoàn toàn có thể làm điều ấy với chỉ bởi mắt của doanh nghiệp.
If your dashboard is cluttered with accounts that you"re no longer using, you can hide them so that your manager tài khoản pages load faster and show a more relevant view of your managed accounts.
Nếu trang tổng quan tiền lộn xộn với rất nhiều thông tin tài khoản chúng ta không thể sử dụng nữa, chúng ta có thể ẩn chúng để trang tài khoản người cai quản cài đặt nkhô giòn hơn với hiển thị chính sách coi phù hợp hơn các tài khoản được quản lý.
However , White Star management felt that the boat-deông xã would look cluttered , và reduced the number khổng lồ đôi mươi , for a total life-boat capathành phố of 1178 .
Tuy nhiên , ban quản lý White Star Cảm Xúc rằng boong tàu đã trông khôn cùng bừa bãi , với vẫn giảm số lượng này xuống còn trăng tròn , với sức cất 1178 người .
And what I think we need lớn vị as a community, is really try and make an effort to imagine how we can create this new reality in a way that extends the human experience, instead of gamifying our reality or cluttering it with digital information.
Điều bọn họ nên có tác dụng như một đồng minh, theo tôi là thử cùng cố gắng tưởng tượng bạn có thể làm cho trái đất new theo một giải pháp mà thừa qua cả kỹ năng và kiến thức của con fan, nỗ lực bởi vì chỉ ăn nhập cùng với thực trên và nhồi nhét vào kia đầy đủ lên tiếng số.
Group Project Manager Greg Sullivan told Paul Thurrott—"You want the PC khổng lồ adapt to you and help you cut through the clutter to lớn focus on what’s important to lớn you.
"Nhóm dự án công trình Quản lý Greg Sullivan nói cùng với Paul Thurrott- "Bạn mong muốn laptop ham mê ứng cùng với chúng ta và giúp đỡ bạn lướt qua đều gì lộn xộn để tập trung vào phần đông gì đặc biệt quan trọng cùng với bạn.
Cluttered homes or rooms are difficult lớn clean, and dirt may not be so easily detected in such congested surroundings.
Nhà cửa hoặc phòng hỗn độn khiến cho khó dọn dẹp và sắp xếp, với khó khăn thấy bụi bậm nghỉ ngơi phần lớn môi trường thiên nhiên ngổn ngang như vậy.
Today customers own the on và off switches lớn all media/mediums, are more knowledgeable about various products và services they are being marketed to lớn and have sầu very limited attention spans owing lớn existing clutter.
Ngày ni, người sử dụng tải sản phẩm công nghệ đưa mạch tắt bật mang lại tất cả những phương tiện / môi trường xung quanh, gọi biết nhiều hơn thế về các thành phầm và hình thức khác nhau đang rất được tiếp thị cùng gồm sự chú ý cực kỳ giảm bớt vì chưng sự lộn xộn hiện nay tất cả.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *