Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Chameleon là gì

a lizard (= type of creature) that changes its skin color to match its surroundings so that it cannot be seen
They are slightly more aggressive sầu creatures, và resemble chameleons in the way they have bulging eyes that can look independently.
Iguanians are largely arboreal and have sầu primitively fleshy, nonprehensile tongues, although the condition is highly modified in chameleons.
Immediately before the chameleon"s characteristic tongue is extended, accommodation in both eyes is coupled: both eyes focus independently on the prey.
Long-term studies include lemur behavior và ecology, plant growth, flowering & fruiting, & climate, as well as surveys of chameleons, lemurs, birds, insects & carnivores.
In chameleons, the tongue contracts against a tapered hyoid bone, eventually slipping off và projecting forward at very high speed.
In predator avoidance, chameleons utilize minimal head movement và a unique method to lớn monitor potential threats.
Wild animals include small & medium-sized mammals such as squirrels, rabbits và foxes as well as reptiles such as chameleons, rattlesnakes và various small lizards.
Các ý kiến của các ví dụ không trình bày cách nhìn của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *