Tiếp tục học 90 từ vựng tiếng Anh chăm ngành nhân sự (phần 2) để nâng cấp vốn trường đoản cú vựng chăm ngành của chính mình nhé

Hôm nay clinkerhq.com đang tiếp tục share 90 trường đoản cú vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng trước tiên bạn buộc phải học cần cù và ghi nhớ kĩ phần 1 đã rồi bắt đầu chuyển sang phần 2 nhé.

=> 90 từ vựng giờ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp đỡ bạn ghi lưu giữ cùng thực hiện tự vựng giờ Anh hiệu quả

=> Những biến đổi báo xuất xắc gặp ngơi nghỉ trường bay bởi giờ Anh

*

90 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: Attempted Là Gì - Nghĩa Của Từ Attempt

Labor Employment and Management – Sử dụng với Quản lý lao động

- Annual leave sầu (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con con đường cải tiến và phát triển sự nghiệp

- Compassionate leave sầu (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ việc khi bao gồm người thân trong mái ấm gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung bỗng nhiên lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao cồn trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử trí kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cương cứng, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cùng cấp cho bên trên quản lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền thích hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự thải trừ nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao hễ loại gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Trỡ ràng chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao cồn thân người sử dụng lao cồn với tín đồ lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ giao vận lao rượu cồn (tỉ trọng bỏ việc)

- Maternity leave (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

- Paid leave sầu (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng lương

- Paternity leave (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinch con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công vấn đề theo ca

- Siông xã leave (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five sầu Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), and training) (n, pl) – Năm nguyên tố ngẫu nhiên nhân viên nào cũng đề xuất nhằm triển khai hiệu quả công việc: thời gian (Time), chuyên môn hoặc kỹ năng (Technique = Skill), năng lực (Talent = Ability) cùng đào tạo và giảng dạy (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian nghỉ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm công

- Unpaid leave (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phnghiền ko lương

2. Salary & Benefits – Lương cùng phúc lợi làng hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian làm thêm giờ, chi phí làm cho thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Thưởng trọn theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số chi phí thỏa thuận hợp tác trả cho tất cả những người lao hễ sản phẩm tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thôn hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là tiền được trả hàng tuần, đôi lúc hàng ngày dựa trên nút chi phí công theo giờ, ngày hoặc tuần hoặc theo khối lượng quá trình hoặc một hình thức dịch vụ như thế nào đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng toàn bộ từ vựng bên trên để giúp đỡ bạn học tập giờ Anh chuyên ngành nhân sự một giải pháp tốt nhất có thể.Quý Khách có thể bài viết liên quan cách học tự vựng giờ Anhcủa clinkerhq.com để tiếp thu kiến thức được công dụng tốt nhất nhé. Chúc bạn học tập giờ đồng hồ Anh thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *