Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Campfire là gì

It is cool out, not deadly cold, but certainly cooler than we care lớn experience without a campfire.
Campfire was intended to address two claims on the wildlife that historically conflicted : settler demands to protect animals & the local demvà for development.
This is then blown onto lớn until the curls catch fire: the whole feather stiông xã is then placed into lớn the waiting kindling lớn start the campfire.
More elaborate grills, cast iron pots và fire irons can be used on the campfire to cook most foods.
After a day of work, cowboys would gather around a campfire & entertain one another with tall tales & folk songs.
After finished the activities of the ritual, people will gather together for dinner, dancing, setting a campfire party and playing games.
He writes of men wrapping fish they had caught in green leaves, then roasting them in the ashes of their campfires, together with sweet potatoes.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *