Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Bellows là gì

No doubt he looks forward to bellowing out the same rousingly impartial denunciation all the way to the salternative text mines.
Moreover, people living around the port every morning at 7 o"clock have whistles, klaxons and other noise-making equipment bellowing inlớn their homes.
Then bellowing, salivation & stamping take place as for 24 hours the animal becomes more và more distressed until finally it is unable to lớn rise and paralysis sets in.
A bull bellowed over a gate like a trumpet at the last judgment, & my horse reared up and threw me on to lớn a hard road.
Each button produces only one note either on pressing or drawing the bellows, hence khromkas are chất lượng amongst diatonic accordions.
When pressed, the buttons travel in the same direction as the bellows, unlượt thích accordion buttons, which travel perpendicularly lớn the bellows.
Though descended from earlier mouth-blown bagpipes, bellows were added to lớn the cabrette in the mid-19th century.
Starting in the 1860s bellows were gradually replaced by wind turbines which were later directly connected to lớn electrical motors.
The needle valve is controlled by an aneroid bellows, causing a leaning of the mixture as altitude increases.
Các ý kiến của các ví dụ ko trình bày quan điểm của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của những nhà trao giấy phép.

Xem thêm:

*

to lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly và repeatedly with the hands and fingers

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *