Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Beard là gì

*
*
*

beard
*

beard /biəd/ danh từ râu (người); (thực vật học) râu phân tử thóc... nxịt (mũi tên, lưỡi câu)to lớn laught in one"s beard cười thầmlớn laugh at somebody"s beard cười vào phương diện ai tra cứu cách lừa lật ai; toan lừa bịp aikhổng lồ pluông chồng (take) by the beard quyết xông vào, quyết xả vào chỉ chiếm lấyto speak in one"s beard nói lúng búng nước ngoài động từ tranh đấu với, phòng cưto beard the lion in his den vào hang hùm bắt cọp con
*

*

Xem thêm:

*

beard

Từ điển Collocation

beard noun

ADJ. bristling, bushy, full, shaggy | neat, neatly-clipped | patchy, straggly, wispy | goatee | pointed | ginger/gingery, greying, reddish, white, etc. | nhái, false

VERB + BEARD grow | have sầu, sport, wear He sported a neat goatee beard. | clip, cut, trlặng | shave (off) | pull (at), stroke, tug (at) Jyên stroked his beard reflectively.

BEARD + VERB grow My beard"s grown a lot. | be streaked with sth His beard is streaked with grey.

BEARD + NOUN growth, stubble He had two days" beard growth across his jowls and chin.

PREP. with a/the ~ She"s scared of men with beards.

PHRASES a three-day/seven-day, etc. growth of beard, a three-day-old, etc. beard

Từ điển WordNet


n.

a tuft or growth of hairs or bristles on certain plants such as iris or grassesa person who diverts suspicion from someone (especially a woman who accompanies a male homosexual in order khổng lồ conceal his homosexuality)hairy growth on or near the face of certain mammals

v.

go along the rim, like a beard around the chin

Houses bearded the top of the heights


English Synonym và Antonym Dictionary

beards|bearded|beardingsyn.: byssus face fungus whiskers

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *