Thì bây giờ kết thúc là 1 trong số thì căn uống bạn dạng lộ diện nhiều vào đề thi và những mẫu mã câu tiếp xúc. Để nắm rõ biện pháp sử dụng, bạn cần học nằm trong cấu trúc cùng thực hành thực tế những bài xích tập thì hiện thời hoàn thành.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành có đáp án


*

Hàng triệu trẻ em vẫn cách tân và phát triển tài năng ngôn ngữ của chính mình trải qua các áp dụng học hành của clinkerhq.com

Đăng ký kết ngay lập tức và để được clinkerhq.com tư vấn miễn chi phí về thành phầm với lộ trình học đến bé.


Tóm tắt ngữ pháp thì hiện nay trả thành

Thì hiện thời dứt (Present perfect tense) được dùng để miêu tả sự việc/hành vi đang bước đầu vào vượt khứ, kéo dài mang đến bây giờ và có thể còn tiếp tục ra mắt sau này.

Cấu trúc:


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + have/ has + VpII

My father has worked in this company for more than 15 years.

Phủ định

S + have/ has + not + VpII

She has not met his parents for a long time.

Nghi vấn

Have/ Has + S + VpII +… ?

Have you ever been to lớn Taiwan?

Yes, he has./ No, he hasn’t.

Wh - question

WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…?

When have your children gone?


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả sự việc/hành động ban đầu xẩy ra vào thừa khứ và còn tiếp tục mang lại hiện nay.

I have sầu drunk 3 cups of coffee today.

2

Diễn tả một sự việc/hành vi xảy ra các lần trong vượt khứ.

She has read that book twenty times.

3

Diễn tả một kinh nghiệm tay nghề đã làm qua tính cho thời điểm này. Trong câu thường sẽ có trạng từ ever hoặc never.

I have sầu never been to lớn Trung Quốc.

4

Diễn tả một sự việc/hành động vừa new xảy ra.

Has my father just come home?

5

Diễn tả Khi thời gian xảy ra vấn đề ko biết đến rõ hoặc không đặc trưng.

Someone has stolen my wallet.

6

Diễn tả sự việc/hành vi vừa bắt đầu xẩy ra, kết quả của chính nó vẫn còn ảnh hưởng đến lúc này.

My boss has delayed the meeting.

7

Nói về hành động/sự việc vào thừa khđọng nhưng mà đặc biệt tức thì trên thời gian nói.

I have sầu lost my xe đạp, so I can’t ride lớn school.


Dấu hiệu phân biệt của thì bây giờ xong xuôi tương đối đặc trưng, chúng ta cũng có thể dấn dạng qua những sệt điểm:

Các trạng từ trong câu: Before (trước đây), never (trước đó chưa từng, không bao giờ), ever (đã từng), for + khoảng chừng thời gian (vào khoảng…), since + mốc thời hạn rõ ràng (tự khi…), yet (chưa) được dùng vào câu tủ định với câu nghi vấn, … the first/second time (lần đầu tiên/ lần vật dụng hai), recently/just/lately (vừa mới đây, vừa mới), already (rồi), until now/so far/up to lớn now/up to the present (cho đến bây giờ).

Vị trí của trạng trường đoản cú already, never, just, ever che khuất have/has cùng đứng trước động tự. Bên cạnh đó, already cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.

Vị trí của trạng trường đoản cú yet đứng nghỉ ngơi cuối câu, thường được sử dụng vào câu nghi hoặc với câu bao phủ định. Ví dụ: Have you been to lớn school yet?

Vị trí của trạng trường đoản cú recently, so far, up lớn present, lately, up khổng lồ this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian hoàn toàn có thể đứng ngơi nghỉ đầu hoặc cuối câu. Ví dụ: he has read this book recently.

50+ câu bài xích tập (bt) thì hiện tại hoàn thành

I. Chia rượu cồn trường đoản cú sinh hoạt thì hiện tại dứt.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want to see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. the heating on.

5. ………They (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my bicycle.

7. Wait for a few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

8. ………You ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

10. I (work…………..) here for three years.

11. ………… You ever …………..(be) lớn New York?

12. You (not/do) ………….your project yet, I suppose.

13. I just (see)………. Andrew & he says he ……..already (do)………. about half of the plan.

14. I ………..just (decide)……… to start working next week.

15. He (be)…………. at his computer for seven hours.

16. She (not/have) ……………any fun a long time.

17. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

18. I’d better have sầu a shower. I (not/have)………. one since Thursday.

19. I don’t live sầu with my family now and we (not/see)…………. each other for five sầu years.

20. I…… just (realize)…………... that there are only four weeks lớn the over of term.

21. The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clochồng.

22. How long…….. (you/know)………. each other?

23. ……….(You/ take)………… many photographs?

24. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?

25. He (live) ………….here all his life.

26. Is this the second time he (lose)……………. his job?

27. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

28. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.

29. She (write)………….. three poems about her fatherl&.

30. We (finish) ……………………three English courses.

II. Viết lại câu ko biến đổi nghĩa.

1) This is the first time he went abroad.

2) She started driving 1 month ago.

3) We began eating when it started to lớn rain.

4) I last had my hair cut when I left her.

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

6) It has been a long time since we last met.

7) When did you have sầu it?

8) This is the first time I had such a delicious meal.

9) I haven"t seen him for 8 days.

10) I haven"t taken a bath since Monday.

III. Chia động từ thì hiện tại hoàn thành.

1. I have sầu not worked today.

2. We (buy)..............a new lamp.

3. We (not/ plan)..............our holiday yet.

4. Where (be/ you)?

5. He (write)..............five sầu letters.

6. She (not/ see)..............hyên for a long time.

7. (be/ you)..............at school?

8. School (not/ start)..............yet.

9. (speak/ he)..............khổng lồ his boss?

10. No, he (have/ not)..............the time yet.

IV. Viết lại các câu sau dựa trên những tự đến sẵn tất cả áp dụng thì hiện giờ ngừng.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

2. How/ long/ you/ live/ here?

3. You/ ever/ been/ Russia?

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

5. They/ repair/ lamps/ yet?

V. Đọc và viết lại câu với trường đoản cú just, yet và already.

1. John goes out. Five sầu minutes later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a hotel tonight. You phone khổng lồ reserve sầu a table. Later your friover says, ‘Shall I phone to reserve sầu a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a frikết thúc of yours is looking for a place lớn live sầu. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going for your holiday?”

You say: … (not/decide).

Xem thêm: Bốn Năm Kỳ Tích Xạ Thủ Hoàng Xuân Vinh Bắn Súng Đẳng Cấp Thế Giới?

6. Tom went khổng lồ the ngân hàng, but a few minutes ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

VI. Tìm cùng sửa lỗi sai trong câu sau.

1. Jinho have sầu lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husb&. He never has met hyên.

4. They live in Australia. They has lived there all their life.

5. Your house looks very clean và beautiful. Have sầu you wash it?

VII. Viết lại những câu sau dựa vào các tự cho sẵn tất cả áp dụng thì hiện nay ngừng.

1. We/play/tennis/2 years.

2. Mai/go/the library/today.

3, My sister/move/a new house/near/her boyfriend’s flat.

4. His teacher/not/explain/this lesson/yet.

5. This/best/film/I/ever/watch.

6. Minh/just/leave/office/2 hours.

7. They/write/a report/since/last Monday?

ĐÁPhường. ÁN

I.

1. There is no more cheese. I have eaten it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They have sầu made a mistake.

3. Don’t you want lớn see this programme? It has started.

4. It’ll soon get warm in here. I have turned the heating on.

5. Have sầu they paid money for your mother?

6. Someone has taken my bicycle.

7. Wait for a few minutes, please! I have finished my dinner.

8. Have you ever eaten Sushi?

9. She hasn"t come here for a long time.

10. I have worked here for three years.

11. Have you ever been khổng lồ New York?

12. You haven"t done your project yet, I suppose.

13. I have just seen Andrew và he says he has already done about half of the plan.

14. I have sầu just decided lớn start working next week.

15. He has been at his computer for seven hours.

16. She hasn"t had any fun a long time.

17. My father hasn"t played any sport since last year.

18. I’d better have a shower. I haven"t had one since Thursday.

19. I don’t live with my family now & we haven"t seen each other for five sầu years.

trăng tròn. I have just realized that there are only four weeks to the end of term.

21. The train drivers have sầu gone on strike & they stopped working at twelve o’cloông xã.

22. How long have you known each other?

23. Have sầu you taken many photographs?

24. Has she eaten at the Royal Hotel yet?

25. He has lived here all his life.

26. Is this the second time he has lost his job?

27. How many bottles has the milkman left? He has left six.

28. I have sầu bought a new carpet. Come và look at it.

29. She has written three poems about her fatherl&.

30. We have finished three English courses.

II.

1. He has never gone abroad before.

2. She has driven for 1 month.

3. We have eaten since it started raining.

4. I haven"t cut my hair since I left her.

5. She hasn"t kissed me for 5 months.

6. We haven"t met (each other) for a long time.

7. How long have sầu you had it?

8. I have sầu never eaten such a delicious meal before.

9. The last time I saw hlặng was 8 days ago.

10. It has been ... days since I last took a bath.

III.

1. I have not worked today.

2. We have sầu bought a new lamp.

3. We have sầu not planned our holiday yet.

4. Where have you been?

5. He has written five sầu letters.

6. She has not seen hyên ổn for a long time.

7. Have you been at school?

8. School has not started yet.

9. Has he spoken to his boss?

10. No, he has not had the time yet.

IV.

1. We haven’t eaten out since mom’s birthday.

2. How long have you lived here?

3. Have sầu you ever been to Russia?

4. She hasn’t met her kids since Christmas.

5. Have sầu they repaired the lamps yet?

V.

1. I’m afraid he’s just gone out.

2. Wait a minute! I haven’t finished yet.

3. No, I’ve sầu already done it.

4. Have you found a place to lớn live yet?

5. I haven’t decided yet

6. No, he’s just come baông xã.

VI.

1. have => has.

2. much ➔ many.

3. never has met ➔ has never met.

4. has ➔ have sầu.

5. wash ➔ washed

VII.

1. We have sầu played tennis for 2 years.

2. Mai has gone khổng lồ the library today.

3. My sister has moved to lớn a new house near her boyfriend’s flat.

4. His teacher hasn’t explained this lesson yet.

5. This is the best film I have sầu ever watched.

6. Minch has just left the office for 2 hours.

7. Have they written a report since last Monday?

Thì ngày nay hoàn thành là phần ngữ pháp cực nhọc, dễ gây các nhầm lẫn cho những người mới học tập giờ đồng hồ Anh. Mong rằng tổng thích hợp bí quyết, phương pháp thực hiện cũng tương tự bài bác tập thì hiện nay ngừng trên trên đây để giúp chúng ta nắm rõ hơn về nhiều loại thì này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *