Lúc Này đơn và bây giờ tiếp tục là nhị trong các rất nhiều thì phổ cập trong giờ đồng hồ Anh với có nhiều điểm kiểu như nhau. clinkerhq.com vẫn share cho chúng ta đầy đủ bài bác tập thì ngày nay solo và hiện giờ tiếp tục bao gồm câu trả lời sau đây để giúp bọn họ đối chiếu chi tiết hai thì qua kết cấu, giải pháp sử dụng, dấu hiệu nhận biết cùng biện pháp vạc âm của 2 thì trong tiếng Anh đặc trưng trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản công dụng.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn lớp 6


*

Phần 1: Ôn tập thì hiện nay 1-1 và hiện tại tiếp diễn

Hiện tại đơnLúc Này tiếp diễn
Cấu trúcS + V(s, es)/is/are/am + …S + is/am/are + Ving + …
Cách dùng+ Hành hễ xảy ra hay xuyênVí dụ: He rides his xe đạp every day.+ Diễn tả thực sự, chân lý hiển nhiênVí dụ: The sun rises in the east. (Mặt ttránh mọc ở đằng đông)+ Lịch trình, thời gian biểuVí dụ: The flight leaves at 6 am tonight+ Hành hễ đang xẩy ra sinh hoạt thời khắc nóiVí dụ: He is riding his bike.+ Diễn tả hành vi mang ý nghĩa tạm bợ thờiVí dụ: She is cooking at present.+ Kế hoạch được sắp đến sẵn lịchVí dụ: We are joining a conference tomorrow.
Các rượu cồn tự thường dùng sinh hoạt thìGiác quan(Senses): see, smell, taste, feelhearOpinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe sầu, thinkEmotion(Cảm xúc): dislượt thích, lượt thích, enjoy, love sầu, hateOther: appear, want, need, wishbelongĐộng từ bỏ dùng chỉ sự nắm đổi: get, change, increase, improve, fall, become, begin
Các trạng từ chỉ thời hạn thường xuyên đi kèm theo để dìm biếtAlways, usually, often, sometimes, every day, every month, once a week, occasionally, seldom/rarely, neverNow, right now, Listen!, Look!at present, at the moment,

Phần 2: bài tập phối hợp thì bây giờ đối kháng cùng hiện nay tiếp diễn

Bài 1.

Chia động từ bỏ sau đây sinh hoạt Thì Hiện tại solo hoặc Thì Hiện tại tiếp diễn

1. Listen! My sister (sing)________________________a tuy nhiên.

2. Every night, We (go)________________________to lớn bed at 11p.m

3. Minch (like)_______________Music but I (like)____________________ Physics.

4. Now, they (stay)___________________________in Ha Noi .

5. My grandfather (read)__________________________a newspaper in the morning.

6. Look! Hoa (run)______________________.

7. Thuy usually (listen)____ to lớn the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your brother (be)?He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to lớn school by oto today?

10.There(be)___________many trees in our garden.

11.Everyday,Mr. Hoang (not go)_______________________to work by oto.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing & (go)________ to lớn school.

13.I (write)_____________________ a letter to my best friend now.

14.At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch and (go)________ khổng lồ bed.

15.On Tuesday, I (have)____________ Math and Art.

16.On Thursday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange và My brother (play) ___Tennis.

18.Now, she (look)_______ her cát . It (eat)______ a mouse in the garden.

19. Minh, Tkhô giòn, Lan, Mai (be)__________________ cthua thảm friover.

đôi mươi.___________your mother(walk)_________khổng lồ market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) to work every day?

24.They (not play)________________volleyball in the morning.

25____________Duc(work)____________in the garden at the moment?

26.My sister (do)___________________her homework in her room now. She does it every

day.

27. John & his brother (play)__________________basketball at the moment. They (play)

_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mrs.Lisa often (teach)____ class 3A,but this morning she (teach)_____class 3B.

30.It’s 7.00 now. He (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2.

Chia hễ từ bỏ dưới đây sinh hoạt thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Bac Ninch town.

2. What ______________she (do) ______________now?

She (water)_________________trees in the garden.

3. What _______________he (do)_____________?

Mai (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ badminton & my brother (play) ______________basketball.

6. It is 8.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ to lớn the theater with my friends, & in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to lớn work by car?

9. How ___________your borther (go)___________khổng lồ school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the autumn?

12. Today, we (have)______________Math class.

13. His favorite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating strawberry.

15. Look! Tom (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________soccer now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 5.30 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ to lớn music at 11.00.

đôi mươi. Everyday , I (go) __________lớn school by xe đạp but today I go lớn school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book & my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in HCM City.

24. Tam & his frikết thúc (play)_______________soccer.

25. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning.

26. Vinc never (go)______________fishing in the winter but he always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 8.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (go)________________lớn school by bus.

34. We (go)_______________to supermarket to lớn buy some fruit.

35. Mr. Nam (go)________________on business lớn Hai Duong every month.

36. Lien (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. He (like)________________cream, but he (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by xe đạp.

40. Who you _________________(wait) for Minh?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Tkhô cứng.

41. My sister (get)______________ dressed và (brush)_______________her teeth herself at 6.20 everyday.

42. Mrs. Lisa (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to lớn school everyday?

44. It’s 8 o’clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to lớn music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ lớn work by car. Sometimes he(walk)______________.

47. _________you (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Huong (listen)_______________khổng lồ music.

49. At the moment, Minh và his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing & (go)__________khổng lồ school.

51. I (write)_____________________________ a letter khổng lồ my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch and (go)____________lớn bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math & Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an táo bị cắn, & my brother (play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

– No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to lớn school?

58. He (live)________________in Ha Noi.

59. What time___________your sister usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the thành phố and it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.30 am.

62. This (be)________a book và there (be)_________pens.

63. Mr. Quan (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. Jame (not have)______________Physics lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 11A7?

67. Mrs. Hue (learn)__________________in Tkhô hanh Hoa, but she (not live)__________________ there.

68. My sister (not live)____________________in London; she (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Tkhô giòn (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________peaches, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________bananas?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 11.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 12.00?

73. She can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

74. At the moment, my farther (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Hau (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Anmãng cầu (go)__________________lớn the bookcửa hàng now because she (want) ___________khổng lồ buy some books.

79. We (go) ______________khổng lồ market & (buy)_________________some fruits.

80. Now, Hanh (study)________________English and Thu (listen)______________to music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 6.30 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________ThaiLand.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching TV.

85. Huong (have)_______________breakfast and (go)___________to lớn school at 6.20 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________soccer everyday.

88. ______________your students (play)__________basketball every afternoon?

89. She (go)_____________lớn bed at 11.00 p.m.

90. They (go)___________trang chính and (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. She (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday he (go)____________lớn work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________lớn music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________ volleyball.

96. Hana (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________lớn the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3.

Chia rượu cồn trường đoản cú sau đây sống thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where’s Jame? He ________(listen) to lớn a new CD in his room.

2. Don’t forget to lớn take your umbrella with you lớn London. You know it always

________ (rain) in Engl&.

3. Lisa ________(work) hard all day but she ________(not work)

at the moment.

4. Look! That girl ________ (run) after the bus. She________(want) to catch it.

5. She ________(speak) German so well because she ________(come) from Germany.

6. Shh! The boss ________(come). We ________(meet) her in an hour & nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Birthday buổi tiệc ngọt or________ you ________(stay) at home?

8. He ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Tam ________ (swim) very well, but he ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can’t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Sunday? Nothing special. I ________

(stay) at home.

14. I ________ (think) your new dress ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with some friends for a few days.

16. I can’t talk on the phone now. I ________ (drive) trang chính.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) to lớn a word I say! You ________always ________ (listen) lớn that mp3 player!

19. She ________ (not understand) what you ________ (talk) about. She’s foreign.

trăng tròn. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4.

những bài tập hiện thời đơn, bây chừ tiếp diễn

Put the verbs inkhổng lồ the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) _________the house.

2. Quiet please! I (write) ________ a test.

3. She usually (walk) ________to school.

4. But look! Today she (go)________ by xe đạp.

5. Every Sunday we (go) ________khổng lồ see my grandparents.

6. He often (go) ________to the cinema.

Xem thêm: Hau Là Trường Gì - Tên Viết Tắt Của Các Trường Đại Học!

7. We (play) ________Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry)________ .

9. I (not/ do) ________anything at the moment.

10. (watch/ he) ________the news regularly?

Bài 5.

Look at the picture on the right và complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Marc.

2. He (wear)________ a t-shirt và shorts today.

3. He (eat)________ an táo bị cắn dở at the moment.

4. Marc (like)________ fruits and vegetables.

5. He (eat)________ some every day.

6. Marc (know) ________that apples (be) good for his health.

Bài 6.

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Caroline.

2. Caroline (have)________ long blond hair.

3. She usually (wear) ________glasses, but now she (wear) liên hệ lenses.

4. Caroline (like) ________sports.

5. She (play) ________handball every Monday & Thursday.

Bài 7.

Exercise on Simple Present – Present Progressive

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Jenny and Dennis (be)________ best friends.

2. They often (meet)________ in the afternoon.

3. What (do/ they)________ at the moment?

4. They (play) ________football.

5. They (love) ________football.

6. Jenny (practise)________ with his father every weekend, but Dennis (not/ play)________ football very often.

Bài 8.

các bài tập luyện thì hiện nay 1-1 cùng bây giờ tiếp diễn

It (0. be) ………is Sunday evening & my friends và I (1. be)……. at Jane’s birthday buổi tiệc ngọt. Jane (2. wear)……. a beautiful long dress & (3. stand)……. next khổng lồ her boyfriend. Some guests (4. drink)……. wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)……. in the middle of the room. Most people (6. sit)……. on chairs, (7. enjoy)……. foods và (8. chat)……. with one another. We often (9. go)……. khổng lồ our friends’ birthday parties. We always (10. dress)……. well and (11. travel)……. by taxi. Parties never (12. make)……. us bored because we like them.

Bài 9.

các bài tập luyện ngày nay 1-1, hiện thời tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run)________ khổng lồ you.

2. My mom often (buy)________ meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) ________coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) ________the mountain so fast.

5. That girl (cry) ________loudly in the các buổi tiệc nhỏ now.

6. These students always (wear) ________warm clothes in summer.

7. What (you/ do)________ in the kitchen?

8. I never (eat)________ potatoes.

9. The 233 bus (mix off)________ every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) ________khổng lồ our teacher’s wedding tiệc nhỏ.

Bài 10

các bài tập luyện bây giờ solo, hiện tại tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to lớn school/ on weekends.

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ lớn music/ loudly now?

Bài 11

a/ Cho dạng đúng của rượu cồn từ bỏ vào ngoặc làm việc thì bây chừ đơn

a/ Điền vào địa điểm trống

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at home on Tet holiday.

4. I (not use) _______ this car regularly.

5. Thu (drive) _______ khổng lồ work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ Math every night.

8. _______ the plane (take) _______ off Maths at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam và Trang usually (go) _______ to the cinema together?

b/ Xây dựng câu thực hiện thì hiện thời tiếp nối phụ thuộc vào các từ bỏ nhắc nhở cho sẵn.

1. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

2. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

3. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

5. My/ mother/ clean/ kitchen.

c/ Chia dạng đúng của hễ trường đoản cú trong ngoặc (thì Hiện tại Đơn hoặc thì Bây Giờ Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ to you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the tiệc ngọt now.

4. Lien (travel) _______ to London every weekkết thúc.

5. My sisters (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in June every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

Bài 12.

Chia động từ vào ngoặc đúng để xong đoạn vnạp năng lượng sau (thì ngày nay solo hoặc hiện tại tiếp diễn)

Dear Editor!

I ____________(1. write) this letter because it ___________ (2. seem) khổng lồ me that far too many changes ___________ (3. take) place in my country these days, &, as a result, we __________ (4. lose) our identity. I _________ (5. live) in a small town but even this town ___________ (6. change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (7. build) a burger place where my favourite restaurant used khổng lồ be.

Our culture __________ (8. belong) to everytoàn thân, và I __________ (9. not understand) why the town leaders ________ (10. not do) to lớn preserve sầu it. They simply __________ (11. not care). In fact, I ________ (12. think) of starting an action group. I _________ (13. appear) on a TV show on Friday evening to make people aware of how important this issue is. It’s time for us to lớn start doing something before it _____________________ (14. get) too late.

Bài 13.

Chia động trường đoản cú trong ngoặc sinh sống dạng đúng (thì ngày nay 1-1 hoặc hiện thời tiếp diễn)

1. Look. He _______ (listen) khổng lồ us.

2. We ________ (stay) at a hotel this week.

3. I _________ (go) to lớn bed early on Sundays.

4. My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _____ (have) a lot of money.

6. They usually _____ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

8. We ______ (meet) in Berlin each year.

9. We ______ (go) to discos on Fridays.

10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

11. I _____ (have) a shower

12. Sam ____ (do) his homework at night.

Bài 14:

Complete the sentences using the correct khung of verbs

1. It often __________________ in Ireland. That’s why they điện thoại tư vấn it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally __________________ me furious. (make)

3. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Đáp án bài tập thì hiện giờ đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 1

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – Do … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have sầu – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – aređôi mươi – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – bởi vì … live sầu – live;2 – is …. doing – is watering;3 – does … vì – is;4 – are;5 – is playing – is playing;6 – is watching;7 – go – have sầu – am – visit;8 – Does … go;9 – does … go;10 – vì … get up;11 – vì chưng … do;12 – have;13 – is;14 – likes;15 – is calling;16 – am listening;17 – Are… playing18 – gets up – gets up;19 – watch – am listening;đôi mươi – go;21 – drinks – drinks;22 – am reading – is watching;23 – lives – lives;24 – play;25 – get up;26 – goes – does;27 – tells;28 – are;29 – Does … watch;30 – does… do;31 – is;32 – is;33 – go;34 – go;35 – goes;36 – likes – don’t like;37 – likes – doesn’t like;38 – love – don’t love;39 – go – go;40 – Are … waiting – am waiting;41 – gets – brushes;42 – doesn’t live – rents;43 – vày … go;44 – is – is listening;45 – are playing;46 – goes – walks;47 – Do … live – is;48 – am dong – is listening;49 – are going;50 – go – go;51 – am writing;52 – have – go;53 – have;54 – have;55 – am eating – is playing;56 – Are – aren’t;57 – vì … go;58 – lives;59 – does … get;60 – is – is;61 – have;62 – is – are;63 – live sầu – has;64 – doesn’t have;65 – bởi vì … start;66 – Are;67 – learn – doesn’t live;68 – doesn’t live – lives;69 – is designing;70 – likes – doesn’t like;71 – Does … like;72 – have sầu – Do … have;73 – swyên ổn – swim;74 – is reading;75 – like;76 – does – live77 – climb;78 – is going – wants;79 – go – buy;80 – is studying – is listening;81 – has;82 – go;83 – go;84 – likes;85 – has – goes;86 – don’t read;87 – is – plays;88 – Do … play;89 – goes;90 – go – have;91 – Does … play;92 – teaches;93 – goes;94 – read – listen – watch;95 – play;96 – likes;97 – Does … walk;98 – are running;

Bài 3. Chia rượu cồn từ bỏ sau đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1 ‘s listening

2. is raining

3. Works, Is not working

4. ‘s running, wants

5. Speaks, comes

6. Is coming, ‘re meeting

7. Do, Go, vì, stay

8. ‘s holding, smell

9. ‘s snowing, snows

10. Swims, doesn’t run

11. Are, enjoying, ‘m having

12. Do not know

13. Are, doing, ‘m staying

14. Think, looks

15. Live sầu, ‘m staying

16. ‘m driving

17. ‘re lying

18. Listen, are listening

19. Does not understand, ‘re talking

20. Does, weigh, looks

Bài 4. Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He is leaving the house.

2. Quiet please! I am writing a chạy thử.

3. She usually walks to lớn school.

4. But look! Today she is going by bike.

5. Every Sunday we go lớn see my grandparents.

6. He often goes to the cinema.

7. We are playing Monopoly at the moment.

8. The child seldom cries.

9. I am not doing anything at the moment.

10. Does he watch the news regularly?

Bài 5

1. This is Marc.

2. He is wearing a t-shirt và shorts today.

3. He is eating an apple at the moment.

4. Marc likes fruits và vegetables.

5. He eats some every day.

6. Marc knows that apples are good for his health.

Bài 6

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing tương tác lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday & Thursday.

Bài 7

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing contact lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday & Thursday.

Bài 8

It (0. be) is Sunday evening và my friends và I (1. be) are at Jane’s birthday tiệc ngọt. Jane (2. wear) is wearing |’s wearing a beautiful long dress and (3. stand) standing next to lớn her boyfriend. Some guests (4. drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) are nhảy đầm in the middle of the room. Most people (6. sit) are sitting on chairs, (7. enjoy) enjoying foods & (8. chat) chatting with one another. We often (9. go) go to our friends’ birthday parties. We always (10. dress) dress well & (11. travel) travel by xe taxi. Parties never (12. make) make us bored because we like them.

Bài 9

1. Sit down! A strange dog (run) is running to lớn you.

2. My mom often (buy) buys meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) aren’t drinking|are not drinking coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) are climbing the mountain so fast.

5. That girl (cry) is crying loudly in the các buổi party now.

6. These students always (wear) wear warm clothes in summer.

7. What (you/ do) are you doing in the kitchen?

8. I never (eat) eat potatoes.

9. The 203 bus (mix off) sets off every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) aren’t going|are not going to our teacher’s wedding các buổi tiệc nhỏ.

Bài 10:

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I bởi not go lớn school on weekends. I don’t go to school on weekends.

4. John’s girlfrikết thúc is wearing a red T-shirt now.

5. Do they like beer or wine?

6. What does he usually vày at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening to music loudly now?

Bài 11

a/

goessweepsaredon’t usedrives
don’t watchstudiesDoes…takedoesn’t loveDo/go

b/

1. They are asking a woman about the way to the railway station.

2. My father is watering some plants in the garden.

3. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

4. My daughter is drawing a beautiful picture.

5. My mother is cleaning kitchen

c/

is goingis runningis cryingtravelsisn’t drinking
haveplaycirclesteachare climbing

Bài 12

1 – am writing; 2 – seems; 3 – are taking; 4 – are losing; 5 – am living; 6 – is changing;

7 – are building; 8 – belongs; 9 – don’t understand; 10 – aren’t doing; 11 – don’t care;

12 – am thinking; 13 – am appearing; 14 – gets

Bài 13

1. Look. He ____is listening___ (listen) to lớn us.

2. We ___are staying_____ (stay) at a khách sạn this week.

3. I ______go___ (go) to lớn bed early on Sundays.

4. My mum is at the siêu thị. She __is buying_____ (buy) a new dress.

5. Jill __has___ (have) a lot of money.

6. They usually ___leave__ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _are driving__ (drive) so fast!

8. We __meet___ (meet) in Berlin each year.

9. We ____go__ (go) to lớn discos on Fridays.

10. He normally __comes_ (come) on time. I can’t hear you!

11. I __am having__ (have) a shower

12. Sam __does__ (do) his homework at night.

Bài 14

1. It often _________rains_________ in Irel&. That’s why they điện thoại tư vấn it the “Green Island”. But it _______isn’t raining___________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally ________makes__________ me furious. (make)

3. Stop right now! You ________break__________ the flowers every time the ball _____is landing_____________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I _________think_________ he _______is playing___________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________enjoy________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He _____is touring_____________ Spain at the moment. (tour)

Link tải bài bác tập thì hiện thời đối kháng với hiện giờ tiếp diễn có câu trả lời full


*

Trên đó là một vài bài tập thì hiện giờ 1-1 và bây chừ tiếp diễn nhưng mà clinkerhq.com mong muốn share mang đến chúng ta. Hy vọng sẽ giúp chúng ta nắm rõ giải pháp sử dụng những thì, clinkerhq.com chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *